PROTOKÓŁ NR XLIV/06 z XLIV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 8 września 2006r. od godz. 11.00 do godz. 13.30

 

                         PROTOKÓŁ NR XLIV/06

 

z XLIV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 8 września 2006r. od godz. 1100 do godz. 1330

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XLII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie oraz z XLIII

    nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

3. Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej

4. Wnioski i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zalewo za I półrocze 2006r.

6. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

1)      w sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr XXXVIII/46/98 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 kwietnia 1998r. w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską zgody na udzielenie bonifikat od ceny nieruchomości i sprzedawanych jako lokale mieszkalne oraz ustalenia umownych stawek oprocentowania obowiązujących przy sprzedaży bezprzetargowo nieruchomości na raty pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej;

2)      w sprawie: zaliczenia ulic w mieście Zalewo do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia ich przebiegu;

3)      w sprawie: przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Zalewie;

4)      w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zalewo;

5)      w sprawie: przekazania na własność nowo tworzonej Spółce Komunalnej – Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zalewie – mienia gminnego tytułem aportu wnoszonego do tej Spółki;

6)      w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 118/18 położona w miejscowości Zalewo przy ulicy Akacjowej;

7)      w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 35/9 położoną  w miejscowości Zalewo przy ulicy 29 Stycznia;

8)      w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 35/10 położoną  w miejscowości Zalewo przy ulicy 29 Stycznia;

9)      w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 35/11 położoną  w miejscowości Zalewo przy ulicy 29 Stycznia;

10)  w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 35/12 położoną  w miejscowości Zalewo przy ulicy 29 Stycznia;

11)  w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 35/13 położoną  w miejscowości Zalewo przy ulicy 29 Stycznia;

12)  w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10-ciu lat części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 143/23 położona w miejscowości Zalewo przy ulicy Sienkiewicza;

13)  w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 169 położona przy ulicy Częstochowskiej w miejscowości Zalewo;

14)  w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 104 położona w miejscowości Kupin, gm. Zalewo;

15)  w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Zalewo do zasobu mienia komunalnego od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zalewie prawa użytkowania wieczystego działki nr 118/28 zabudowanej budynkiem magazynowym i części działki nr 118/23 zabudowanej budynkiem magazynowym oraz wagą wozowo – samochodową, położonych w miejscowości Zalewo;

16)  w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Zalewo zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą: „Budowa miejskiej hali sportowej z łącznikiem do budynku istniejącego Zespołu Szkół w Zalewie oraz adaptacja pomieszczeń magazynowych tej Szkoły na cele rekreacyjno – sportowe (pomieszczenia do ćwiczeń sportowych) wraz z finansowaniem wybudowanej inwestycji przez okres 10 lat.”;

17)  w sprawie: zmian w budżecie gminy.

7. Sprawy różne.

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

9. Zamknięcie obrad.

 

 

Ad. 1

            Otwarcia XLIV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie dokonała Pani Wanda Skolimowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała ona wszystkich przybyłych na sesję: Pana Burmistrza Andrzeja Dawida, Panią Sekretarz Beatę Ślinko, Pana Ryszarda Cympla – Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa, Radcę Prawnego Pana Adama Czołbę, Referenta ds. obsługi rady Panią Agnieszkę Borowiecką, Radnych Rady Miejskiej w Zalewie, Sołtysów oraz Przewodniczących Osiedli, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz wszystkich pozostałych, którzy zechcieli przybyć na sesję.

            Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Wprowadziła zmianę do porządku obrad: po punkcie 4 wprowadziła dodatkowy punkt: Odczytanie protokołu pokontrolnego z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Zapytała, czy są jeszcze uwagi do porządku obrad.

Pan Burmistrz wystąpił z ustnym wnioskiem o zamianę miejscami dwóch projektów uchwał tj.:

  • nr 16 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Zalewo zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą: „Budowa miejskiej hali sportowej z łącznikiem do budynku istniejącego Zespołu Szkół w Zalewie oraz adaptacja pomieszczeń magazynowych tej Szkoły na cele rekreacyjno – sportowe (pomieszczenia do ćwiczeń sportowych) wraz z finansowaniem wybudowanej inwestycji przez okres 10 lat.”;, jako projekt nr 17
  • nr 17 w sprawie: zmian w budżecie gminy, jako nr 16

 

oraz o dodanie do porządku posiedzenia 4 projektów uchwał:

  • nr 18 w sprawie: W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wieś Urowo Murawki działki Nr 381/1 położonej w obrębie Urowo-Murawki. 
  • nr 19 w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie lokali mieszkalnych wraz z udziałami w działkach gruntu
  • nr 20 w sprawie: stwierdzenia zgodności: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zalewo pomiędzy jeziorem Ewingi a ul Tartaczną – teren działki Nr 231/1 z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębie geodezyjnym Dobrzycki, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych: Dobrzycki i Wielowieś, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych: Duba, Jerzwałd, Urowo, z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo
  • nr 21 w sprawie: uznania za niezasadną skargę wniesioną na Dyrektora Zespołu Szkół w Zalewie przez Pana Ireneusza Mieszkowskiego zam. Gromoty 11, 14-200 Iława

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad ze zmianami.

„Za” przyjęciem porządku ze zmianami głosowało 15 radnych.

 

Ad. 2

            Pani Przewodnicząca poinformowała, że ma przed sobą protokół z XLII zwyczajnej i z XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, które to gruntownie przeczytała i przeanalizowała. Protokoły odzwierciedlają przebieg sesji. Wyłożone były do wglądu w Biurze Rady oraz przed sesją. Poddała je pod głosowanie. „Za” przyjęciem protokołu nr XLI/06 i nr XLIII bez ich odczytywania głosowało 15 radnych.

 

Ad. 3

            Pan Burmistrz złożył sprawozdanie ze swej działalności międzysesyjnej oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Zalewie. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4

Wnioski i zapytania Radnych

 

Pani Przewodnicząca zauważyła, że w Gazecie Olsztyńskiej jest artykuł na temat zwrotu przez 10 gmin z woj. Warmińsko-Mazurskiego środków na dożywianie uczniów, gdyż ich nie są w stanie wykorzystać. Zapytała Burmistrza, czy Gmina Zalewo również zamierza zwracać środki na dożywianie. 

 

Ad. 5

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Nowaka, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o odczytanie protokołu pokontrolnego z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Pan Nowak odczytał protokół, który to stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o omówienie informacji z wykonania budżetu za I połowę 2006r.

Pani Sekretarz poinformowała, że informacja ta była szczegółowo omawiana na posiedzeniach wszystkich komisji stałych i została przez wszystkie komisje przyjęta. Odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie odnośnie informacji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

Pani Przewodnicząca potwierdziła, że informacja byłą analizowana na posiedzeniach komisji. Poprosiła Panią Sekretarz o zapoznanie obecnych ze zrealizowanymi inwestycjami.

Pani Sekretarz wymieniła zrealizowane inwestycje, które wymienione są na stronie 24 Informacji.

Radni przyjęli informację przez aklamację.

Omawiana informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

 

 

Ad. 7

Podjęcie uchwał.

 

Ad. 7 (1)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 1.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały

w sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr XXXVIII/46/98 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 kwietnia 1998r. w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską zgody na udzielenie bonifikat od ceny nieruchomości i sprzedawanych jako lokale mieszkalne oraz ustalenia umownych stawek oprocentowania obowiązujących przy sprzedaży bezprzetargowo nieruchomości na raty pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

 

Pani Sekretarz wyjaśniła, że uchwała dotyczy mieszkań wybudowanych przed 8 maja 1945 roku z uwagi na fakt, że wymagają one coraz częściej remontu. Bonifikata wynosić będzie teraz  95% wartości mieszkania. Poinformowała, że mieszkań, które by się kwalifikowały jest 48 w skali gminy.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie imienne projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Karta głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XLIV/492/06 stanowi załącznik do protokołu

 

Ad. 7 (2)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pan Cympla o odczytanie projektu nr 2.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały

w sprawie: zaliczenia ulic w mieście Zalewo do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia ich przebiegu.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie imienne projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Karta głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XLIV/493/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7 (3)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 3.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Zalewie.

 

Pani Sekretarz wyjaśniła, że w związku z nową interpretacją ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych koniecznym jest, aby każdy Urząd, oprócz Statutu Gminy, miał Statut Urzędu.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie imienne projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Karta głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XLIV/494/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7 (4)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 4.

Pani Sekretarz  odczytała projekt uchwały

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zalewo.

 

Pan Głąb zapytał, z czego wynika tak szeroki tryb przeprowadzania konsultacji.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że w roku ubiegłym Gmina Zalewo uczestniczyła w akcji Przejrzysta Polska i otrzymała certyfikat. W tym roku, aby Gmina mogła nadal dysponować tym tytułem, przed Gminą postawiono 3 zadania z czego 2 zostały już wykonane. Pozostało jedynie podjęcie uchwały o konsultacjach.

Pan Głąb zauważył, że konsultacje są w uchwale bardzo szeroko omówione a nie są one wiążące dla Rady.

Pan Czołba wyjaśnił, że należy rozróżnić tutaj referendum i konsultacje, gdyż konsultacje nie mają nic wspólnego z referendum, które jest wiążące dla Rady. Wyjaśnił, że konsultacje, mimo tego, że nie są wiążące, przeprowadzane są w sprawach kontrowersyjnych i istotnych dla gminy, tak jak np. ważne inwestycje, gdy potrzebny jest pogląd mieszkańców na daną sprawę. Zauważył, że posiłkowanie się opinią społeczeństwa wynika z przepisów prawa, gdzie określone jest, że podjęcie uchwały w danej sprawie poprzedzone ma być konsultacjami, np. statuty sołectwa, zmiany nazw, zmiany granic. Zauważył, że uchwała ma charakter przyszłościowy. Zaznaczył, że mówi ona o zasadach w ogólnym zakresie, gdyż przed każdą decyzją o konsultacjach koniecznym będzie podjęcie uchwały określającej szczegóły konsultacji.

Pan Głąb stwierdził, że jest to niewinnie wyglądająca uchwała dająca jednocześnie dużą władzę.

Pan Czołba stwierdził, że jeśli w jakiejś sprawie będą duże kontrowersje to wtedy Rada będzie mogła wnioskować o przeprowadzeniu konsultacji celem uzyskania poglądu społecznego na daną sprawę.

Pan Głąb stwierdził, że nie zostały naniesione poprawki, o które wnioskował na posiedzeniu Komisji Rolnictwa.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że poprawki zostały naniesione i czytając uchwałę odczytała ją z już naniesionymi poprawkami.

Pan Głąb poinformował, że jest „przeciw” tej uchwale. Zauważył, że konsultacje z mieszkańcami mogą być zawsze przeprowadzane i nie jest do tego potrzebna uchwała.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie imienne projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z poprawionym projektem głosowało 13 radnych.

„Przeciw” głosował 1 radny.

„Wstrzymał się” 1 radny.

Karta głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XLIV/495/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad. 7 (5)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 5.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały

w sprawie: przekazania na własność nowo tworzonej Spółce Komunalnej – Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zalewie – mienia gminnego tytułem aportu wnoszonego do tej Spółki.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 13 radnych.

„Wstrzymało się” 2 radnych.

Uchwała Nr XLIV/496/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7 (6)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 6.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 118/18 położona w miejscowości Zalewo przy ulicy Akacjowej

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XLIV/497/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7 (7)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 7.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 35/9 położoną  w miejscowości Zalewo przy ulicy 29 Stycznia

 

Pan Cympel dodał, że projekty uchwał od 7 do 11 dotyczą tego samego terenu, tj. gruntów wraz z zabudowaniami w postaci garaży i szopek za obecnym ośrodkiem zdrowia i za pawilonem GS, gdzie jest działalność gospodarcza Państwa Małetka.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XLIV/498/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7 (8)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 8.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 35/10 położoną  w miejscowości Zalewo przy ulicy 29 Stycznia

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XLIV/499/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7 (9)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 9.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 35/11 położoną  w miejscowości Zalewo przy ulicy 29 Stycznia.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XLIV/500/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7 (10)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 10.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 35/12 położoną  w miejscowości Zalewo przy ulicy 29 Stycznia.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XLIV/501/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7 (11)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 11.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 35/13 położoną  w miejscowości Zalewo przy ulicy 29 Stycznia.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XLIV/502/06 stanowi załącznik do protokołu

 

Ad. 7 (12)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 12.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10-ciu lat części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 143/23 położona w miejscowości Zalewo przy ulicy Sienkiewicza.

 

Pani Przewodnicząca dodała, że jest to działka naprzeciwko poczty, tzw. „Gubałówka”.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XLIV/503/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7 (13)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 13.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 169 położona przy ulicy Częstochowskiej w miejscowości Zalewo.

 

Pani Przewodnicząca dodała, że jest to działka między Panem Rogowskim a Państwem Sztuczka.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XLIV/504/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7 (14)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 14.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały

w sprawie: sprzedaży na własność nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 104 położona w miejscowości Kupin, gm. Zalewo.

 

Pan Cympel dodał, że jest to działka przy drodze powiatowej między Kupinem a Mazankami, na której był sklep.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XLIV/505/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7 (15)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 15.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Zalewo do zasobu mienia komunalnego od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zalewie prawa użytkowania wieczystego działki nr 118/28 zabudowanej budynkiem magazynowym i części działki nr 118/23 zabudowanej budynkiem magazynowym oraz wagą wozowo – samochodową, położonych w miejscowości Zalewo.

 

Pan Burmistrz poinformował, że Zarząd Spółdzielni GS wystąpił do Urzędu Miejskiego o podział działki gruntu, który leży za Lech-Drobiem celem zbycia. Poinformował, że chcąc partycypować w nabyciu tego terenu przez Gminę, najpierw Rada musi podjąć taką uchwałę. Zaznaczył, że teren ten mógłby się przydać dla powstającej z ZGK Spółki.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 12 radnych.

„Wstrzymało się” 3 radnych.

Uchwała Nr XLIV/506/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7 (16)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 16.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: zmian w budżecie gminy.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XLIV/507/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7 (17)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 17.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Zalewo zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą: „Budowa miejskiej hali sportowej z łącznikiem do budynku istniejącego Zespołu Szkół w Zalewie oraz adaptacja pomieszczeń magazynowych tej Szkoły na cele rekreacyjno – sportowe (pomieszczenia do ćwiczeń sportowych) wraz z finansowaniem wybudowanej inwestycji przez okres 10 lat.”.

 

Pan Burmistrz poinformował, że złożony został wniosek do SPOR-u jednak środki nie zostały Gminie przyznane. Projekt został już złożony, jest pozwolenie na budowę. Pojawiła się inna możliwość sfinansowania inwestycji, mianowicie taka, że całość sfinansuje wykonawca zaś Gmina będzie to spłacała w miesięcznych ratach przez okres 10 lat. Dodał, że jeśli inwestycja ruszy to z Totalizatora Sportowego Gmina otrzyma ok. 20-30 %. Zaznaczył, że finansowanie to nie wejdzie w zadłużenie Gminy. Stwierdził, że nie ma pewności, czy znajdzie się taka firma, która będzie chciała to realizować.

 

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 14 radnych.

„Wstrzymał się” 1 radny.

Uchwała Nr XLIV/508/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7 (18)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Cympla o odczytanie projektu nr 18.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wieś Urowo-Murawki działki Nr 381/1 położonej w obrębie Urowo-Murawk.

 

Pan Cympel dodał, że miejscowość Murawkami plan zagospodarowania przestrzennego i są tam tereny o charakterze letniskowym. Osoba fizyczna, która posiada omawianą działkę ma plan na rekreację zbiorową a chce zmienić na indywidualną.

Pani Przewodnicząca dodała, że zmiana ta nie będzie powodowała zmiany wysokości podatku, którą właściciel uiszcza.

 

<FONT face="

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1020