PROTOKÓŁ NR I/06 z I inauguracyjnej zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 27 listopada 2006r. od godz. 13.00 do godz. 16.00

 

                                     PROTOKÓŁ NR I/06

 

z  I inauguracyjnej zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się

27 listopada 2006r.

od godz. 1300 do godz. 1600

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Ślubowanie radnych.

3. Uchwalenie porządku obrad.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.

a)      zgłoszenie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie

b)      powołanie Komisji skrutacyjnej

c)      przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

d)      prezentacja (wystąpienie) kandydatów

e)      przeprowadzenie tajnego głosowania

f)        podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od Radnego Seniora..

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.

a)      zgłoszenie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie

b)      powołanie Komisji skrutacyjnej

c)      przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

d)      prezentacja (wystąpienie) kandydatów

e)      przeprowadzenie tajnego głosowania

f)        podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

7. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jej składu.

8. Wybór Przewodniczących pozostałych Komisji stałych oraz ich  składów osobowych.

9. Wnioski i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad

 

 

Ad. 1

            Sesja rozpoczęła się minutą ciszy ku uczczeniu pamięci 23 górników poległych w katastrofie kopalni „Halemba” w Rudzie Śląskiej.

            Otwarcia I inauguracyjnej zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie w kadencji 2006-2010 dokonał Radny Senior Pan Władysław Kotyk. Powitał przybyłych na sesję nowowybranych radnych. Pogratulował wyboru i życzył owocnej pracy oraz podejmowania trafnych decyzji. Powitał nowowybranego Burmistrza Pana Bogdana Hardybałę. Poinformował, ze przybędzie on z opóźnieniem. Pogratulował wyboru i życzył dobrej współpracy z radą oraz wielu osiągnięć dla rozwoju Gminy Zalewo. Powitał byłych radnych, byłego Burmistrz Andrzeja Dawida, radnych powiatowych: Pana Dariusza Dybikowskiego i Pana Władysława Laskowskiego, których nieobecność usprawiedliwił odbywającą się sesją Rady Powiatu w Iławie. Powitał pracowników Urzędu, Panią Sekretarz Beatę Ślinko, Panią Skarbnik Marię Szlaz, Radcę Prawnego Pana Adama Czołbę, Panie i Panów Sołtysów, Przewodniczących Rad Osiedlowych, kierowników instytucji z terenu Gminy Zalewo, przedstawicieli prasy oraz wszystkich obecnych na sali. Poprosił wszystkich o powstanie i wysłuchanie hymnu narodowego.

            Podkreślił, że kampania wyborcza była długa i intensywna a od dziś trzeba zabrać się do pracy. Zaapelował do radnych o pełne zaangażowanie się w prace komisji i rady, wzajemną współpracę i poszanowanie i o częste spotykanie się z wyborcami celem wysłuchiwania ich potrzeb i opinii. Zaapelował do Pana Burmistrza o ścisłą współpracę z Radą, o rzetelną informację o pracy Urzędu i podejmowanych decyzjach. Wyraził nadzieję na dobre efekty tej współpracy i dalszy rozwój gminy. Poprosił radnych, aby nie chcieli zbytnio dużo władzy dla siebie, gdyż biorąc sobie odbiera się ją innym, tzn. ogranicza się społeczeństwu wolność prywatną.

 

Ad. 2

Pan Kotyk poinformował, że radni musza złożyć ślubowanie.

Przed ślubowaniem Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie Pan Andrzej Lichacz wręczył radnym zaświadczenia o wyborze na radnego.

Pan Lichacz poinformował zebranych, że w najbliższym czasie Rada będzie musiała pracować w 14-osobowym składzie gdyż w okręgu wyborczym nr 7 trzeba przeprowadzić ponowne wybory.

Pan Kotyk poprosił Radnych o powstanie i odczytał słowa ślubowania: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."

Wyczytywanie osób do złożenia ślubowania poprosił Panią Iwoną Parzyszek, najmłodszą wiekiem radną.

Wszyscy radni (14) złożyli ślubowanie.

Pan Kotyk podziękował za złożenie ślubowania i pogratulował radnym złożeni ślubowania i objęcia mandatu radnego gminy Zalewo oraz zaznaczył, że stali się pełnoprawnymi radnymi. Zaznaczył, że radni przyjęli na siebie prawa i obowiązki radnych. Życzył wszystkim radnym owocnych wyników w pracy, satysfakcji z pełnienia obowiązków i reprezentowania swoich wyborców.

Pan Kotyk stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, obrady są więc prawomocne. 

 

Ad. 3

Pan Kotyk przeczytał porządek obrad. Zaproponował, aby po punkcie wyboru Wiceprzewodniczącego RM rozdzielono sesję na dwie części, ponieważ w następnym punkcie powoływane będą komisje i ich przewodniczący a z uwagi na brak czasu nie było czasu się skontaktować i ustalić, w jakiej to chciałby być komisji. Zwrócił uwagę, że ta przerwa ułatwiła by wybór składów komisji i ich przewodniczących. Zapytał, czy radni zgadzają Siena taką propozycję.

Pani Skolimowska zapytała, czy obrady maja zostać przełożone na następny termin czy ma zostać zarządzona przerwa.

Pan Kotyk zaznaczył, że dał tylko propozycję, aby po wyborze Wiceprzewodniczącego zrobić przerwę w sesji. Zaznaczył, ze sesja może odbyć się w dwóch częściach.

Pani Skolimowska zapytała, na kiedy ma zostać przełożona sesja.

Pan Kotyk odpowiedział, że na trzy, cztery dni, tzn. do piątku.

Pani Parzyszek zauważyła, że każdy z radnych otrzymał wcześniej projekty uchwał i mógł się z nimi zapoznać i dojść do wspólnego konsensusu. Zaproponowała, aby wniosek Pana Kotyka został poddany pod głosowanie.

Pan Czyszek stwierdził, że dobrze byłoby wniosek przegłosować, gdyż radni nie wiedzą jakie obowiązki należą do poszczególnych komisji. Zapytał Panią Parzyszek czy wie, czym zajmują się poszczególne komisje.

Pani Parzyszek odpowiedziała, że zdążyła się zapoznać z tym, bo to było w jej interesie. Zasięgnęła „języka” ze Statutu Gminy oraz z Urzędu Gminy.

Pan Czyszek zauważył, ze Statut został rozdany radnym dopiero dzisiejszego dnia.

Pani Parzyszek oświadczyła, ze w Urzędzie pracują pracownicy, którzy w razie potrzeby udostępniają wszystkich informacji.

Pan Kotyk zaproponował, aby wniosek został poddany pod głosowanie.

Pan Czyszek poprosił o jeszcze chwilę dyskusji. Zauważył, że do tej pory radni nie mieli oficjalnie przekazanego statutu. Zaznaczył, ze radni nie wiedzą, czy statut składa się z jednej, dwóch czy trzech części. Były wnoszone do niego poprawki. Radni nie wiedzą, czym mają zajmować się poszczególne komisje. Zaznaczył, że radni muszą to poznać, muszą wzajemnie się zapoznać i zdecydować, kto w jakiej komisji ma się znaleźć. Stwierdził, ze wskazane byłoby podzielenie dzisiejszej sesji na dwie części. Rozpoczętoby wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego zaś dalsza część odbyłaby się za kilka dni, gdzie prowadzone byłyby rozmowy kto co potrafi i do czego mógłby należeć.

Pani Parzyszek zaznaczyła, że jeśli ktoś się decyduje na bycie radnym to musi wiedzieć, jakie są tego dalsze konsekwencje. Stwierdziła, ze w momencie, gdy Pan Czyszek decydował się na bycie radnym był świadom tego, że trzeba będzie wstąpić do komisji i powinien był zapoznać się, czym te komisje się zajmują.

Pan Piechotka stwierdził, ze dalsza rozmowa jest niepotrzebna. Zaproponował, aby wniosek radnego seniora został przegłosowany. 

Pan Kotyk zapytał, kto jest za zrobieniem przerwy.

Pan Czyszek zauważył, że miejsce na przegłosowanie wniosku byłoby po wybraniu Przewodniczącego.

Radca Prawny, Pan Czołba poinformował, że wybór Przewodniczącego bezspornie musi nastąpić na dzisiejszej sesji natomiast przerwa byłaby możliwa, gdyż prawo dopuszcza, że każda sesja może odbyć się w kilku częściach, jednak drga część musiałaby się odbyć w miarę szybko. Zaznaczył, że na terenie całej Polski jest taki problem, że rady mają bardzo mało czasu a czekają uchwały podatkowe do podjęcia, bo tam są krótkie terminy i trzeba je w miarę szybko przesłać do Wojewody do publikacji w Dzienniku Wojewódzkim. Stwierdził, że gdyby miała być przerwa, że ewentualnie jutro lub w środę musiałaby się druga część odbyć. Zaznaczył, ze nie ma sensu ani czasu aby rada przedłużała czy odraczała sesję. Poinformował, ze jeśli Przewodniczący będzie wybrany, to nie ma żadnych przeszkód prawnych aby późniejsze sesje zostały zwołane. Dodał, ze jeśli radni potrzebują czasu na ustalenie składów komisji to mogą zrobić przerwę, jednak zasugerował, aby była to małą różnica czasowa, tzn. druga część we wtorek lub środę.

Pan Czyszek stwierdził, ze dwa dni byłyby wystarczające.

Pani Parzyszek zauważyła, że za ok. 2 tygodnie będzie kolejna sesja, do której również trzeba będzie się przygotować. Zaproponowała, aby zrobić godzinną lub maksymalnie półtoragodzinną przerwę.

Pani Skolimowska zaznaczyła, że wszyscy radni otrzymali projekty uchwał, w których są nazwy komisji. Wyjaśniła, że każda z komisji zajmuje się tym, co ma wyszczególnione w swojej nazwie. Wymieniła wszystkie komisje. Zauważyła, że jeśli chodzi o głębsze zapoznanie się z problematyką poszczególnych komisji to przez całe 4 lata radni będą się tym zajmować. Stwierdziła, że te trzy dni przerwy nic radnym nie dają.

Pan Kotyk podziękował za wszystkie propozycje. Poddał pod głosowanie swój wniosek, czyli przerwanie obrad sesji po wyborze Wiceprzewodniczącego.

„Za” przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych.

„Przeciw” przyjęciu wniosku głosowało 8 radnych.

Pan Kotyk odczytał cały porządek obrad i poddał go pod głosowanie.

„Za” przyjęciem porządku bez przerwy głosowało 8 radnych.

„Przeciw” przyjęciu porządku bez przerwy głosowało 6 radnych.

 

Ad. 4

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie

a)

Pan Kotyk poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego.

Pan Kotyk zgłosił Panią Kacprzak. Zaznaczył, że jest ona mieszkanką Zalewa, ma 53 lata, ukończyła studia wyższe na Politechnice Łódzkiej, przez 22 lata pracowała w zalewskiej Garbarni, obecnie jest na rencie, udziela się społecznie w zalewskich i powiatowych organizacjach pozarządowych i jest również Prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej.

Pani Skolimowska zgłosiła kandydaturę Jarosława Piechotki. Zaznaczyła, ze jest on człowiekiem młodym, prężnym, bardzo aktywnym i wszyscy go znają. Stwierdziła, że z pełnym zaufaniem można złożyć na jego barki obowiązki przewodniczącego.

b)

Pan Kotyk poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Pan Piechotka zgłosił Panią Iwonę Parzyszek.

Pan Kotyk zgłosił Panią Iwonę Mickiewicz.

Pan Kotyk zgłosił Pana Mirosława Czyszka.

 

Pan Kotyk poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.

„Za” przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej głosowało 14 radnych.

 

c)

Pan Kotyk zaznaczył, że każdy otrzymał Regulamin i się z nim zapoznał. Poddał go pod głosowanie bez odczytywania.

„Za” przyjęciem Regulaminu głosowało 14 radnych.

Regulamin został przyjęty.

 

d)

Pan Kotyk poinformował, że teraz nastąpi prezentacja kandydatów na Przewodniczącego.

Pani Skolimowska zauważyła, że zostali już oni przedstawieni i jest to zbyteczne.

Pan Czyszek zaproponował, aby kandydaci sami się przedstawili.

Pan Piechotka podziękował za wytypowanie go na kandydata. Przedstawił się, poinformował, że jest pracownikiem Poczty Polskiej, zajmuje się sportem, jest karateką. Stwierdził, że prężny, młody umysł jest potrzebny w gminie i w radzie i zapewnił, że rada podoła wszystkim problemom.

Pani Kacprzak przestawiła się, podziękowała za zaufanie i wytypowanie ją na kandydata na przewodniczącego Rady. Poinformowała, ze wiele lat pracowała w Garbarni zaś obecnie dużo pracuje społecznie. Jest znaną miłośniczką Zalewa. Po wybraniu jej postara się współpracować ze wszystkimi niezależnie od poglądów i opcji, postara się uspokajać emocje i pracować godnie dla wszystkich miasta i gminy.

 

e)

Pan Kotyk poprosił Komisję skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania.

Pan Czołba omówił zasady głosowania. Poinformował, że zgodnie z instrukcja zamieszczoną przy karcie głosowania należy wypowiedzieć się przy każdym z kandydatów, z tym, że „jestem za” można zaznaczyć tylko przy jednym kandydacie zaś „jestem przeciw” lub „wstrzymuję się” można zaznaczyć przy więcej niż jednym kandydacie. Przy jednym kandydacie może być zaznaczony tylko jeden krzyżyk. Poinformował, że z uwagi na fakt, ze rada jest 14-osobowa kandydat, aby uzyskać większość, musi dostać 8 głosów „za”.

Pani Parzyszek poprosiła radnych o zapoznanie się z instrukcją głosowania zamieszczoną przy kartach do głosowania i zagłosowanie.

 

Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie, w wyniku którego kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

Piechotka Jarosław – 7 głosów „za”

Kacprzak Krystyna – 6 głosów „za”

Głosów ważnych oddano 13, nieważnych – 1.

Protokół Komisji skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu.

 

Pan Czołba wyjaśnił, że z uwagi na dysproporcje rady rozbieżność głosów było można przewidzieć. Zaznaczył jednak, że Rada musi dzisiaj wybrać Przewodniczącego, w związku z czym  konieczne jest przeprowadzanie głosowań aż do skutku.

Pani Skolimowska zapytała, dlaczego w regulaminie głosowania wymagane jest postawienie dwóch krzyżyków.

Pan Czołba wyjaśnił, że radny ma prawo wypowiedzenia się na trzy sposoby: „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się” w związku z czym musi opowiedzieć się przy każdym kandydacie.

 

Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie po raz drugi, w wyniku którego kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

Piechotka Jarosław – 8 głosów „za”

Kacprzak Krystyna – 6 głosów „za”

Głosów ważnych oddano 14.

Protokół Komisji skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu

 

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zalewie został wybrany Pan Jarosław Piechotka

 

f)

Pan Kotyk odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.

Pan Kotyk poddał pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 14 radnych.

Uchwala Nr I/1/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad. 5

Pan Piechotka przejął od Radnego seniora prowadzenie obrad sesji. Podziękował za zaufanie, którym go radni obdarzyli. Stwierdził, że młody, energiczny mężczyzna, sportowiec, z męskim, mocnym głosem na pewno będzie służył Radzie po to, żeby obrady były mocne, szybkie, prężne i na pewno będą pomyślne dla całej społeczności.

Pani Skolimowska przypomniała, że jako Przewodnicząca Rady poprzedniej kadencji pomagała sobie w obradach dzwoneczkiem, który obecnie przekazała nowemu Przewodniczącemu i życzyła pomyślności.

Pan Burmistrz Andrzej Dawid pogratulował Panu Piechotce wyboru na ciężką funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie. Wyraził przekonanie, że pod przewodnictwem Pana Piechotki Rada ta będzie kontynuowała to, co rozpoczęła Rada poprzedniej kadencji. Wyraził nadzieję, że rada będzie godnie reprezentowała Gminę Zalewo  Życzył Panu Piechotce samych sukcesów.

 

Ad. 6

a)

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego.

Pan Przewodniczący zgłosił kandydaturę Pana Marka Ostrowskiego.

Pan Czyszek zgłosił kandydaturę Pani Krystyny Kacprzak.

Pan Przewodniczący zapytał Panią Kacprzak, czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Pani Kacprzak wyraziła zgodę.

Pan Przewodniczący zapytał Pana Ostrowskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Pan Ostrowski wyraził zgodę.

 

b)

Pan Przewodniczący wnioskował, aby pozostać przy tym samym składzie Komisji skrutacyjnej. Zapytał członków komisji czy wyrażają zgodę na bycie w Komisji skrutacyjnej.

Członkowie Komisji wyrazili zgodę.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji skrutacyjnej.

„Za” przyjęciem składu głosowało 14 radnych.

 

c)

Pan Przewodniczący zapytał, czy zachodzi konieczność poddawania drugi raz pod głosowanie Regulaminu głosowania.

Radni stwierdzili, że nie.

 

d)

Pan Przewodniczący poprosił kandydatów na Wiceprzewodniczącego o przedstawienie się. Zauważył, że Pani Kacprzak już się wszystkim przedstawiała, zapytał ją, czy chce zabrać głos.

Pani Kacprzak powiedziała, że nie.

Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie się Pana Ostrowskiego.

Pan Ostrowski poinformował, że jest mieszkańcem Zalewa, ma 42 lata, prowadzi działalność gospodarczą. Stwierdził, ze jeśli zostanie wybrany to będzie wspierał Pana Przewodniczącego duchem i pomocą.

 

e)

Pan Przewodniczący poprosił Komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania. Poinformował, że w międzyczasie, nim Komisja przygotuje karty, Pani Borowiecka puści listy z nazwami komisji stałych. Poprosił, aby radni wpisali się na owe listy. Zauważył, ze w § 41 Statutu Gminy jest zapis, że radny może być członkiem maksymalnie 3 komisji stałych. Prosił, aby wziąć to pod uwagę zwłaszcza, jeśli ktoś chce być w Komisji Rewizyjnej.

 

Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie, w wyniku którego kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

Ostrowski Marek – 7 głosów „za”

Kacprzak Krystyna – 7 głosów „za”

Głosów ważnych oddano 14.

Protokół Komisji skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu

 

Przewodniczący Komisji skrutacyjnej, Pan Czyszek zaproponował drugie głosowanie.

 

Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie po raz drugi, w wyniku którego kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

Ostrowski Marek – 7 głosów „za”

Kacprzak Krystyna – 7 głosów „za”

Głosów ważnych oddano 14.

Protokół Komisji skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu

 

Przewodniczący Komisji skrutacyjnej, Pan Czyszek zaproponował godzinę przerwy.

Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Czołbę.

Pan Czołba wyjaśnił, że Przewodniczący został wybrany i rada może normalnie działać. Zaproponował, aby pan przewodniczący poddał pod głosowanie, czy Wiceprzewodniczący będzie wybierany dziś czy na następnej sesji, gdyż trudno zmusić radnych, aby głosowali inaczej. Być może na przyszłej sesji będą inni kandydaci. 

Pan Czyszek zapytał, czy może złożyć wniosek formalny.

Pan Czołba odpowiedział, ze wnioski takie można składać w każdej chwili.

Pan Czyszek wnioskował o przełożenie głosowania na następną sesję.

Pan Przewodniczący stwierdził, że chciałby ogłosić 15 minut przerwy na ochłonięcie. Zaznaczył, ze praca Rady ma polegać na tym, że działa ona dla społeczności. Stwierdził, że głosowanie w kółko ma sens jednak potrzeba chwilkę czasu na ochłoniecie zaś po przerwie rada podejmie decyzję, czy wybór nastąpi dziś czy na następnej sesji.

Pan Czyszek poprosił o przegłosowanie swojego wniosku przed przerwą.

Pan Przewodniczący ogłosił przerwę informując, że głosowanie odbędzie się po przerwie.

 

Po przerwie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Czyszka odnośnie wybory Wiceprzewodniczącego za następnej sesji.

„Za” wnioskiem głosowało 6 radnych.

„Przeciw” wnioskowi głosowało 8 radnych.

 

Pan Przewodniczący stwierdził, że wybór musi odbyć się dziś. Zapytał, czy kandydaci nadal wyrażają zgodę na kandydowanie.

Pani Kacprzak i Pan Ostrowski wyrazili zgodę.

Pan Czyszek zaproponował, czy są może osoby, które chciałby jeszcze kandydować.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze kandydaci na Wiceprzewodniczącego.

W związku z tym, że nie został zgłoszony żaden dodatkowy kandydat Pan Przewodniczący poprosił Komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania.

Pan Kotyk  stwierdził, ze pozostaje przy swoim wniosku przerwania obrad sesji, gdyż „druga strona” jest manewrowania przez  byłego Burmistrza. Poinformował, że jeśli sesja nie zostanie przerwana to radni skorzystają z § 19 Statutu Gminy i opuszczą obrady.

Pan Czyszek zapytał, czy można zgłosić jeszcze jedną osobę.

Pan Przewodniczący stwierdził, że czas na zgłaszanie kandydatów już był. W związku z tym, ze nikt nie został zgłoszony, poprosił Komisję skrutacyjną o wypełnienie kart do głosowania. Stwierdził, ze przedłużanie procedury jest bezcelowe.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Kotyka.

Pani Skolimowska stwierdziła, że już raz wniosek ten był przegłosowywany.

Pan Przewodniczący stwierdził, ze przegłosowywanie w kółko tego samego jest bezcelowe. Stwierdził, ze chciałby, aby stało się tak, jak chcą radni, jednak jest to ciągłe przedłużanie.

Pan Czyszek stwierdził, żeby ostateczną decyzję podjął przewodniczący.

Pan Przewodniczący stwierdził, ze wniosek o przerwanie obrad był już przegłosowywany w związku z czym należy przystąpić do głosowania.

 

Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie po raz trzeci, w wyniku którego kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

Ostrowski Marek – 8 głosów „za”

Kacprzak Krystyna – 6 głosów „za”

Głosów ważnych oddano 14.

Protokół Komisji skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu

Wiceprzewodniczącym Rady został Pan Marek Ostrowski.

 

Pan Ostrowski  podziękował za wybranie go. Stwierdził, że będzie wspierał Przewodniczącego swoim doświadczeniem  i czym tylko będzie mógł.

 

f)

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wybory Wiceprzewodniczącego rady Miejskiej w Zalewie.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 8 radnych.

„Przeciw” przyjęciu głosowało 6 radnych.

Uchwała Nr I/2/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

Pani Skolimowska zaproponowała, aby kandydaci sami się zgłaszali.

Pani Parzyszek zgłosiła swoją kandydaturę.

Pani Skolimowska zgłosiła swoją kandydaturę.

Pani Kacprzak zgłosiła kandydaturę Pani Helak.

Pan Józefowicz zgłosił swoją kandydaturę.

Pani Mickiewicz zgłosiła kandydaturę Pana Czyszka.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji Rewizyjnej.

„Za” przyjęciem składu osobowego Komisji głosowało 14 radnych.

 

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Pan Małachowski zgłosił kandydaturę Pani Iwony Parzyszek

Pani Mickiewicz zgłosiła kandydaturę pani Skolimowskiej.

Pani Skolimowska nie wyraziła zgody.

Pani Mickiewicz zgłosiła kandydaturę Pani Helak.

Pani Helwak wyraziła zgodę.

 

Pan Przewodniczący poprosił o jawne głosowanie przy wyborze Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę Pani Iwony Parzyszek.

„Za” wyborem pani Parzyszek na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało 8 radnych.

„Przeciw” głosowało 5 radnych.

„Wstrzymał się” 1 radny.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Przewodniczącym komisji rewizyjnej została pani Iwona Parzyszek.

 

Pełna treść protokołu

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1053