PROTOKÓŁ NR II/06 z II nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 6 grudnia 2006r.

 

                             PROTOKÓŁ NR II/06

 

z  II nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 6 grudnia 2006r.

od godz. 1400 do godz. 1600

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Objęcie obowiązków Burmistrza Zalewa poprzez złożenie ślubowania wobec Rady Miejskiej.

3. Wnioski i zapytania radnych.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia II nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie dokonał Przewodniczący rady Pan Jarosław Piechotka. Powitał wszystkich przybyłych na sesję: Burmistrza Pana Bogdana Hardybałę, Skarbnik Panią Marię Szlaz, Radcę Prawnego Pana Adama Czołbę, radnych, sołtysów, przedsiębiorców, dyrektorów i gości przybyłych na sesję.

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 14 radnych, obrady są więc prawomocne. 

Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

Pan Przewodniczący wnioskował o dodanie po punkcie drugim punktu: Podjęcie uchwał w dwóch sprawach:

a)      w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Zalewie oraz

b)      w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Zalewo w Zgromadzeniu Związku Gmin „Jeziorak” z siedzibą w Iławie.

Poddał pod głosowanie porządek obraz ze zmianą.

„Za” przyjęciem porządku obrad ze zmianą głosowało 14 radnych.

 

Ad. 2

Objęcie obowiązków Burmistrza Zalewa poprzez złożenie ślubowania wobec Rady Miejskiej

 

Pan Przewodniczący poprosił Panią Izabelę Żurawską, Zastępcę Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie, o wręczenie zaświadczenia powołania na Burmistrza Pana Bogdana Hardybałę.

Pani Żurawska odczytała i wręczyła zaświadczenie Panu Burmistrzowi. W imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej pogratulowała nowo wybranemu Burmistrzowi zwycięstwa i życzyła, by mógł spełnić wszystkie złożone w ramach kampanii wyborczej obietnice. Życzyła samozaparcia, dobrych pomysłów i grona wypróbowanych pracowników, którzy pomysły Burmistrza będą wcielać w życie. Życzył Panu Burmistrzowi oraz wszystkim mieszkańcom, by jego 4-letnia kampania przyniosła rozwój i coraz lepsze warunki życia.

Pan Przewodniczący poprosił Pana Burmistrza Bogdana Hardybałę o złożenie ślubowania.

Pan Burmistrz Bogdan Hardybała złożył ślubowanie słowami:

„Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy Zalewo, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy Zalewo. Tak mi dopomóż Bóg”.

Pan Przewodniczący w imieniu Rady Miejskiej w Zalewie i społeczności zalewskiej gorąco i serdecznie powitał nowego Burmistrza Pana Bogdana Hardybałę w Urzędzie Miejskim i w Gminie.

Pan Burmistrz stwierdził, że jest mu niezmiernie miło, że w wyborach demokratycznych po raz drugi wybrano go na funkcję Burmistrza miasta i gminy Zalewo. Było mu tym bardziej miło, że wyboru dokonano przy tak dużej frekwencji, 65,32 %, nie spotykanej w skali powiatu, być może nawet i w skali województwa. Wyraził zadowolenie, że zaufało mu 1799 wyborców. Zapewnił, że postara się nie zawieść tych, którzy na niego głosowali jak i tych, którzy na niego nie głosowali – 1433 osoby. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby to, co obiecywał i mówił podczas spotkań z mieszkańcami podczas odwiedzania ich w domach, spełnić i dokonać. Nie obiecywał „gruszek na wierzbie” i nie będzie się z nich rozliczał. Wyraził zadowolenie, że jego kampania wyborcza, podobnie jak jego skromna osoba, była skromna. Nie rozdawał kubków, zapalniczek, nie grywał na placu, nie wykorzystywał strażaków ochotników do niegodziwej kampanii, bo to się nie godzi jako samorządowiec tak robić. Nie wylał ani jednej literatki czy setki wódki. Wybrany został za uczciwość i taki będzie do końca. Zapewnił, że nie da się kupić, nie będzie załatwiał mieszkań radnym i nie pozwoli też, tak jak odbyło się to na ostatniej sesji, że część radnych uznała się za radnych wyższej rangi, a tego on nie będzie robił. Wszyscy będą traktowani przez niego jednakowo, jeśli ci radni mający wyższą rangę zmienią się. Nie może być tak, żeby wykorzystywać urząd czy funkcje radnego dla partyjki, do której jeden z radnych powiedział, że należy, do Partii Dawida. Zapytał, czy tak ma odbywać się demokratyczny sposób sprawowania władzy. Zapewnił, że odstąpi od takich reguł. Zapewnił, że wszyscy będą dla niego jednakowi: biedni i bogaci, zakłady jednoosobowe i wieloosobowe. Wszystkich trzeba cenić jednakowo. Zwrócił uwagę, że są to mieszkańcy gminy. Zapewnił, że nie pozwoli i nie dopuści, żeby powstały podziały. Jeśli nie będzie w stanie tego zrobić, to będzie to upubliczniał. Wyraził zadowolenie, że na sesji są media. Stwierdził, że każde zdarzenie, które będzie przekraczało granice prawa będzie upubliczniał. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby w tym 4-letnim okresie gmina Zalewo rozkwitała, bo są ku temu możliwości. Poinformował, że był wczoraj na spotkaniu z Wiceministrem Rolnictwa Panem Ordanowskim i wiele się dowiedział, jakie środki będą płynęły na wieś, jakie do samorządu. Gmina musi te środki podjąć i ściągnąć do gminy. Jeśli gmina tego nie zrobi, to zrobią to inni dla siebie. Aby jednak udało się te środki ściągnąć nie może być podziałów w Radzie ani w społeczeństwie. Stwierdził, że nie chce, aby głosowano 15 do 0 jak to było w poprzedniej kadencji, ale chce, żeby dyskusje odbywały się na komisjach i wypływały z dobroci serca każdego radnego dla społeczności lokalnej a nie z zagrywek partyjnych. Zapewnił, że będzie można ściągnąć wielkie pieniądze dla rolników, co obiecał również w swojej kampanii wyborczej. Zapewnił, że umie to robić, że był Kierownikiem Biura Powiatowego ARiMR w Iławie i chce spożytkować to dla mieszkańców gminy, gdyż jeśli oni zostaną w tyle to już nigdy się nie podźwignął. Poprosił wszystkich radnych o wsparcie w tych działaniach. Stwierdził, że nie było najlepiej w tej gminie. Złe opinie już wcześniej przedstawiał Starosta, zaś wczoraj dowiedział się od przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, że są tam wielkie zaniedbania, bo jakąś pychą i krótkimi zdaniami doprowadzano do konfliktów między gminną władzą a Urzędem Marszałkowskim. Poinformował, że był wielce zaskoczony, gdy podczas rozmowy z Panem Zbigniewem Babalskim, Wicedyrektorem ANR, że również w tym względzie na szczeblu gmina-Agencja były zgrzyty, że nie było współpracy. Zaręczył, że to wszystko odwróci. Zauważył, że pozostały tam jeszcze niewykorzystane środki, które być może uda się  ściągnąć do Zalewa.  Podkreślił, ze złożone ślubowanie oraz to, że będzie czynił wszystko zgodnie z prawem i dla dobra lokalnej społeczności jest dla niego wielkim zobowiązaniem. Zapewnił, że będzie rozmawiał z każdym, kto do niego przyjdzie a drzwi do jego gabinetu będą otwarte zawsze a nie tylko w godzinach otwarcia.   

Pan Przewodniczący podziękował Panu Burmistrzowi za wystąpienie. Stwierdził, że kampania wyborcza już minęła, jest Rada i Burmistrz a teraz czas na ciężką wspólną pracę. Stwierdził, że nie będzie się rada zajmować tym co było a tym co będzie. Wyraził nadzieję, na owocną pracę.

Pani Skolimowska stwierdziła, że z chwilą złożenia ślubowania Burmistrzem gminy został Pan Hardybała zaś swoje urzędowanie zakończył Pan Andrzej Dawid. Stwierdziła, że Pan Dawid zrobił dla gminy Zalewo bardzo dużo. Zauważyła, że ci, którzy są rzetelnymi i prawdomównymi ludźmi mogą się rozejrzeć dookoła i zobaczą ile w gminie zostało zrobione. Podkreśliła, że gmina w ciągu 4 lat kadencji Pana Dawida pozyskała ponad 13 mln zł i mówi to samo za siebie. Stwierdziła, że jest dumna z faktu, że była radną Rady, gdy Burmistrzem Zalewa był Pan Andrzej Dawid. Zauważytła, że jeszcze wiele jest w gminie do zrobienia gdyż w ciągu 4 lat wszystkiego się zrobić nie da. Stwierdziła, ze w ubiegłą niedziele wszystko się wyjaśniło, kto wygrał a kto przegrał wybory, zaś ludzie jedni się cieszyli a inni smucili. Jest demokracja a wola większości jest wolą ogółu. Podkreśliła, że od kilku minut Burmistrzem wszystkich mieszkańców Zalewa jest Pan Hardybała. 4 lata temu Pan Hardybała przegrał wybory, musiał się z tym pogodzić i jakoś to przeżył.  W tej chwili przegrał Pan Dawid i pewnie też już się z tym pogodził i głodem przymierał nie będzie. Rozgrywka między tymi dwoma panami zakończyła się. Zapytała, co z mieszkańcami gminy Zalewo, czy wygrali czy przegrali wybory. Wielu powie, że wygrali, wielu, że przegrali. Stwierdziła, że mówienie w chwili obecnej o wygranej czy przegranej jest wróżeniem z fusów, gdyż nie da się w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. Za rok, za dwa będzie można zacząć oceniać pierwsze symptomy, pierwsze objawy. Pełną odpowiedź będzie można jednak uzyskać dopiero za 4 lata. Życzyła Panu Burmistrzowi, żeby nie zmarnował tych 4 lat i wykorzystał je maksymalnie dla dobra całej społeczności. Życzyła sobie, aby za 4 lata mogła również powiedzieć, że jest dumna, że była radną Rady Miejskiej wtedy, kiedy Burmistrzem był Pan Bogdan Hardybała. Życzyła wszystkim, całej społeczności z całego serca, aby za 4 lata wybory okazały się wygranymi.

 

Ad. 3

Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

 

Ad. 3(1)

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Zalewie.

Pan Kotyk stwierdził, że Pan Brodowski nie złożył ślubowania co jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu radnego i uchwała w tej sprawie nie musi być podejmowana.

Radca Prawny, Pan Czołba, wyjaśnił, że z informacji, które komisja wyborcza posiada oraz zgodnie z zaleceniem Komisarza Wyborczego taka uchwała musi zostać podjęta. Wyjaśnił, że Komisja dysponowała pisemną informacją na temat Pana Brodowskiego z Ministerstwa Sprawiedliwości zaś Komisarz Wyborczy chce podjęcia takiej uchwały.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 13 radnych. „Wstrzymał się” 1 radny.

Uchwała Nr II/05/06 stanowi załącznik do protokołu.

 
Ad. 3(2)

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Zalewo w Zgromadzeniu Związku Gmin „Jeziorak” z siedzibą w Iławie.

Poinformował, że w związku z pismem, które wpłynęło do Rady ze Związku Gmin „Jeziorak”, w którym zwracają się o wybranie spośród radnych przedstawicieli, którzy będę reprezentować Gminę Zalewo w Związku. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Poprosił Pan Sokołowskiego o zabranie głosu w tej sprawie.

Pan Sokołowski przypomniał, kiedy powstał Związek i kto był jego przewodniczącym. Poinformował, że inicjatywa powstania związku powstała na dwa lata przed powstaniem powiatu.

Głównymi celami było: ochrona Jezioraka i rozlewni oraz promocja turystyczna. Początkowo w skład Związku wchodziły Gmina Zalewo, Gmina Iława i Miasto Iława. Z czasem przybyły Gmina Kisielice i Gmina Susz. Poinformował, że ze SPOR otrzymano dotację 5,5 mln zł na porządkowanie brzegów Jezioraka poprzez wybudowanie pomostów, statków-śmieciarek. Poinformował, że Przewodniczącym Zarządu  Związku Gmin „Jeziorak” będzie Burmistrz Pan Bogdan Hardybała. Stwierdził, że Rada powinna pomóc mu w podpisaniu odpowiednich dokumentów celem pozyskanie środków.

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Związku.

Pan Przewodniczący zaproponował kandydaturę Pana Sokołowskiego.

Pan Czyszek zaproponował Panią Kacprzak.

Pan Czyszek zaproponował Panią Mickiewicz.

Pan Burmistrz zaproponował Pana Małachowskiego.

Pan Burmistrz zaproponował Panią Skolimowską.

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie skład reprezentacji.

„Za” przyjęciem głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr II/6/06 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4

Wnioski i zapytania radnych

 

Pani Skolimowska wnioskowała o załatanie dziury w jezdni na ul. Kwiatowej przy posesji Pana Sawczaka.

Pani Helak wnioskowała o załatanie dziur na drodze Noe miejscowości Bądki.

Pani Kacprzak wnioskowała o:

  1. chodnik dla pieszych w kierunku Osiedla Wileńskiego
  2. przeprowadzenie kontroli w ośrodku zdrowia oraz urzędach pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo
  3. naprawę rozjeżdżonej drogi na ul. Rolnej koło Państwa Bilików

Pani Parzyszek wnioskowała w imieniu Sołtysa Mazanek o ustawienie pojemników na plastiki oraz tablicy ogłoszeń. Wnioskowała o remont drogi do miejscowości Girgajny.

Pan Małachowski wnioskował o dokończenie budowy świetlicy w Borecznie oraz remont drogi do miejscowości Piekło.

Pan Sokołowski prosił radnych o przygotowanie się do dyskusji na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania na temat zwiększenia budżetu na utrzymanie dróg. Wnioskował o nawiezienie kilku przyczep żwiru na odcinku ok. 1,5 km dogi między Zespołem Parków a Leśniczówką w Jerzwałdzie oraz na odcinku ok. 1 km do Państwa Paluchów.  

Pan Czyszek zauważył, ze wszystkie drogi w gminie wymagają kontroli naprawy. Zauważył, ze gmina ma własną równiarkę i większość dróg wymagałaby tylko jej puszczenia. Wnioskował o ustawienie wiaty dla dzieci czekających na autobus szkolny w Rąbitach.

Pan Kotyk zwrócił uwagę, że Pan Burmistrz przejmując obowiązki burmistrza powinien zrobić raport przejęcia inwestycji na budowę oczyszczalni. Zwrócił uwagę, że prawdopodobnie Gmina nie ma własnej drogi dojazdowej do wysypiska śmieci w Półwsi. Zaproponował, aby przed pierwszymi posiedzeniami komisji radni zapoznali się dokładnie z projektem budżetu na 2007r.

Pani Parzyszek stwierdziła, że w budżecie zapewne są plany na remonty dróg i świetlic i trzeba byłoby to kontynuować.

Pani Skolimowska zwróciła uwagę, że większość dróg gminnych to drogi polne. Zdecydowana większość z nich wymaga remontów zaś pieniędzy zaplanowanych na drogi jest określona pula. Zauważyła, że jeśli niespodziewanie wyskakuje taka zima jak ostatnio to pula środków na remonty zmniejsza się.

Pani Grzywna wnioskowała o przywrócenie do stanu używalności drogi między Urowem a Karnitami, gdyż ciężko jest już nią przejechać nawet rowerem.

Pan Burmistrz stwierdził, że wie, że potrzeby są wielkie i zna stan dróg, gdyż jeździł nimi gdy odwiedzał mieszkańców w czasie kampanii wyborczej. Stwierdził, że zawsze były w podobnym stanie a po ostatnich opadach śniegu zrobiło się na nich błoto. Poinformował, że nie zna jeszcze projektu budżetu na 2007r. jednak wie, że jest w nim coś nie w porządku. Poinformował, że dzisiejszego dnia „przejmuje” Urząd zaś jutro ma spotkania w Iławie. W przyszłym tygodniu ma zaś spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie dofinansowania remontu drogi Barty-Pozorty, gdyż cofnięte zostało dofinansowanie, ale ma nadzieje na pozytywne załatwienie sprawy. Poinformował o przeprowadzonej rozmowie z Panem Babalskim oraz o możliwości pozyskania środków w ANR. Na piątek planowane są posiedzenia komisji stałych oraz sesja, gdyż konieczne jest podjęcie uchwał podatkowych. Stwierdził, ze bilans otwarcia zostanie zrobiony, gdyż zaciągnięte zostały ogromne kredyty i musi dowiedzieć się, na co zostały zaciągnięte. Poinformował, że rozmawiał z Panem Przewodniczącym i prosił o jak najszybsze zwołanie sesji. Będą prowadzone rozmowy o przyszłorocznym budżecie. Stwierdził, że wszystkie zgłoszone przez radnych wnioski zostały zapisane i będą one rozpatrywane. Zauważył, że każdy z radych chce zrealizować do końca roku swój program wyborczy jednak prosił o cierpliwość i możliwość zapoznania się ze stanem obecnym gminy.

Pani Skolimowska zaznaczyła, że uchwały odnośnie podatków zostaną podjęte na najbliższej sesji zaś w Borecznie zostało ogłoszone, że ona będąc Przewodniczącą rady podpisała uchwałę o podwyższeniu podatku, co jest nie prawdą. Zdementowała plotkę o jej rzekomym zakupie działek i wzbogaceniu się, gdyż zgodnie z zapisem w oświadczeniu majątkowym działki, o których mowa położone są w jej rodzinnej miejscowości i jest to jej scheda rodzinna.

Pan Kotyk stwierdził, ze osoba, która rozgłaszała te plotki nie zdawała sobie sprawy, że wysokość podatku rolnego ustalana jest w zależności od wysokości ceny żyta ogłoszonej przez GUS.

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że sesja dzisiejsza zorganizowana została zgodnie z ustawą w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników zbiorczych po przeprowadzeniu wyborów. Stwierdził, ze nie jest to zbywanie czasu zaś nikt w ciągu 2 dni niczego nie dokonał.

 

Ad. 5

Sprawy różne

Pan Sokołowski poprosił o ustalenie terminów posiedzeń komisji.

Pan Przewodniczący stwierdził, że terminy te ustalone zostaną po zakończeniu obrad, gdyż Pan Burmistrz musi ma jeszcze dzisiaj spotkanie  pracownikami Urzędu.

Pan Dybikowski powitał wszystkich obecnych i pogratulował Panu Burmistrzowi i radnym sukcesu wyborczego. Stwierdził, że Pan Burmistrz składając ślubowanie stał się Burmistrzem wszystkich Zalewian zaś każdy z radnych radnym całej społeczności a nie tylko swojego okręgu. Zauważył, że wnioski radnych, które padły, będą rozpatrywane przez Burmistrza jednak na posiedzeniach komisji, podczas dyskusji, będą radni musieli brać pod uwagę dobro ogółu. Stwierdził, że przed radnymi będą stały trudne decyzje. Zauważył, ze słysząc o ostatniej sesji myślał, że w radzie jest podział jednak po obserwacji dzisiejszych obrad doszedł do wniosku, że radni będą potrafili dojść do porozumienia. Stwierdził, ze wszelkie problemy przedyskutowywane będą na komisjach jednak dobrze byłoby, żeby była większość merytoryczna. Najważniejsze, żeby jednak radni głosowali zgodnie z własnym sumieniem i dla dobra społeczności. Życzył Panu Burmistrzowi, żeby dotrzymał obietnic przedwyborczych. Podziękował Pani Kacprzak, jako Przewodniczącej Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej, za to, że doszukała się, że Fundacja Dzieci i Młodzieży opracowała program Równać Szanse, z którego można pozyskać środki na rozwój młodzieży. Poinformował, że złożony został wniosek, który przeszedł i dla szkoły w Zalewie otrzymano 4200 zł dotacji. Zapewnił ze swojej strony o współpracy ze strony Rady Powiatu. Zapewnił, że wraz z Panem Laskowskim, mimo że kandydowali z różnych komitetów wyborczych, będą w sprawach gminy Zalewo mówić jednym głosem. Życzył merytorycznie słusznych decyzji oraz wyraził nadzieję na udaną współpracę z Powiatem.

Pani Dyrektor Lichacz poinformowała, że szkoła z TMZZ współpracuje od wielu lat i współpraca układa się bardzo dobrze. Faktem jest, że Pani Kacprzak rozmawiał z Panią Dyrektor o projekcie Równać Szanse 2006 i padła propozycja, że Towarzystwo wystąpi ze swoim projektem zaś Szkoła ze swoim. Zaznaczyła, że Towarzystwo zrezygnowało ze złożenia projektu zaś Szkoła, opracowany przez Pana Grodzickiego projekt złożyła i otrzymała środki.

Pan Dybikowski przeprosił za przejęzyczenie. Stwierdził, że najważniejszą sprawą jest to, że na projekcie zyskały dzieci. 

Pan Burmistrz poinformował o odbytym spotkaniu z Wiceministrem Rolnictwa oraz o możliwościach pozyskania dodatkowych środków dla gminy dla rolników. Stwierdził, że do pozyskania będą bardzo duże pieniądze jednak trzeba będzie wiedzieć, kiedy i gdzie złożyć odpowiednie wnioski. Zaznaczył, że w budżecie na lata 2007-2013 największe środki do pozyskania będę do 2010 roku. Poinformował, że dla rolników, którzy będą zatrudniać do 5 rolników też będą do pozyskania środki. Poinformował, że już wznowił rozmowy na temat budowy elektrowni wiatrowych. Zauważył, że w Danii i Holandii elektrownie takie funkcjonują.

Pani Skolimowska apelowała o wzajemne nie opluwanie się i docenienie tego, co zostało zrobione. Stwierdziła, że, o tym, czy środki, które do tej pory zostały pozyskane, było łatwo pozyskać czy trudno, wiedzą najlepiej pracownicy Urzędu oraz Pan Dawid. Zauważyła, że środki na ulicy nie leżą i trzeba będzie się o nie bardzo postarać. Zaapelowała, aby wziąć się do pracy. Zauważyła, ze radni wybrani zostali przez wyborców i nie należy zważać na partykularne interesy.

Pan Przewodniczący zauważył, że wraz z Panem Dawidem napisali wiele wniosków i pozyskali ponad 80 tyś za co zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci w Borecznie, Dobrzykach i MGCKiS.

 

Ad. 6

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia

II nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

            Protokołowała                                                                                     

 

     Agnieszka Borowiecka                  

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1054