Uchwała Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

 

Uchwała Nr VI/34/07

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia  30 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy  na 2007 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 27.950.819 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.                Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.382.936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2.                Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007‑2009,
  zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

3.                Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 18.718.830 zł.

4.                Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
  funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 17.075.130  zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1.                  Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.432.117 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)        zaciąganych kredytów w kwocie                                                        -  2.621.637 zł,

2)        zaciąganych pożyczek w kwocie                                                        -  2.157.376 zł,

3)        wolnych środków ,jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu gminy ,wnikających z rozliczeń kredytów         

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie                                            -    653.104 zł,

2.      Przychody budżetu w wysokości 7.141.831 zł, rozchody w wysokości 1.709.714 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 4

     W budżecie tworzy się rezerwy:

1)   ogólną w wysokości                                                                      -          47.075 zł,

2)   celową w wysokości                                                                                 -          22.455 zł,

z przeznaczeniem na

a)       wydatki jednostek pomocniczych                                          -          22.455 zł,

 

§ 5

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6

1.      Ustala się dochody w kwocie 87.000  zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie  87.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

1.      Plan przychodów i wydatków  w łącznej kwocie (zbiorczo) dla  :

1) zakładów budżetowych: przychody -553.779 zł, wydatki – 633.779 zł

          zgodnie z załącznikiem nr 8

2.       Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków  dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody –  73.300. zł; wydatki  – 73.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

 

       1.   Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie

      1) z tytułu dopłaty do utrzymania mieszkań komunalnych        -  108.860 zł

      2) z tytułu dopłaty do oczyszczania ulic i placów                   -       51.235 zł

      3) z  tytułu dopłaty do utrzymania zieleni na terenie gminy     -     23.958 zł

          zgodnie z załącznikiem nr 9

                                                                 

2    Dotacje podmiotowe dla:

1)    gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                     -   428.900 zł,

          zgodnie z załącznikiem nr 10.

3.      Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę       -  58.500 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody        -  35.280 zł,

2)      wydatki           -  95.718 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie         -     1.000.000  zł;

2)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie                - 5.432.117  zł;

3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu   zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  1.709.714 zł

 

 

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości   22.455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2)      zaciągania zobowiązań:

    a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i   

      projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków   

      zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do

      wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

    b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla

       zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku ,

3)      dokonywania zmian w planie wydatków nie powodujących zwiększenia wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,

4)      dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych nie powodujących zmiany zadania inwestycyjnego w ramach tego samego działu,

5)      dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących,

6)      udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł,

7)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

 

      Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a

§ 14

     Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko‑Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

 Szczegółowe informacjie o budżecie znajdują się w  Załącznik nr 1

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1096