Zarządzenie Nr 46/07 Burmistrza Zalewa z dnia 28 lutego 2007 r w sprawie :zmian w budżecie gminy na 2007 r.

 

                                            Zarządzenie  Nr 46/07

                                  Burmistrza      Zalewa     

                                            z dnia  28 lutego 2007 r. r.

 

w sprawie :zmian w budżecie gminy  na  2007 r.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr.142 ,poz.1591 z późniejszymi zmianami )oraz zgodnie z treścią art. 188 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz.2104z późniejszymi zmianami )   

 

 

Burmistrz Zalewa zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa:

  

 1.Zwiększa się  plan dochodów o kwotę                                        235.986 zł 

     zgodnie z załącznikiem Nr 1

 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę                                        14.502 zł   

     zgodnie z załącznikiem nr 1

 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę                                        235.986 zł     

     zgodnie z załącznikiem nr 2                                                                                                                                                              

 4.Zmniejsza   się    plan wydatków o kwotę                                    14.502 zł                                                

     zgodnie z załącznikiem Nr 2.  

                                                                                                               

   

§  2

 

 

Plan po zmianach:

                                         

- dochody     -   28.172.303 zł

- wydatki     -    33.604.420 zł

 

                                                                        §3

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami w 2007 r. otrzymuje brzmienie jak zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

                                                                        

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1137