Zarządzenie Nr 54/07 Burmisrza Zalewa z dnia 19 marca 2007 r w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2006 rok

 

                                                     Zarządzenie  Nr 54/07

                                                Burmisrza Zalewa

                                             z dnia 19 marca 2007 r.

 

 

   w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy 

                    Zalewo za  2006 r.

 

 

 

                  Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.199 ust.1   ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z późniejszymi zmianami)

 

 

                                                             zarządzam , co następuje:

 

§ 1

                                            

 

Przedstawiam : 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zalewo, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,

2.sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

 

                                                                                                 § 2

 

Roczne sprawozdania o których mowa w § 1  należy przedłożyć w terminie do dnia 20 marca 2007 r: Radzie Miejskiej w Zalewie, zaś sprawozdanie wymienione w § 1 pkt 1 Zarządzenia należy przedłożyć do dnia 20 marca 2007 r .Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

 

    

 

                                                                                                 § 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1139