BURMISTRZ ZALEWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SKARBNIKA GMINY

 

BURMISTRZ ZALEWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SKARBNIKA GMINY

1. Wymagania obowiązkowe:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, zgodnie z art. 45 pkt 2 ust. 4 ustawy z dn. 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz 2104, z późń. zm.)

c)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

d)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

e)      nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

f)        nie był prawomocnie skazany za przestępstwa, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

g)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

h)      posiada co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości,

i)        doświadczenie na stanowisku głównego księgowego,

j)        dobra znajomość  przepisów z zakresu rachunkowości  i podatku VAT,

k)      znajomość  komputerowych programów  finansowo – księgowych,

l)        umiejętności praktyczne  z zakresu kontroli finansowo-księgowej (poprawność dekretacji operacji, poprawność obrotów i sald księgowych, kompletność dowodów księgowych),

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)      obsługa komputera,

b)       kreatywność, komunikatywność, umiejętność organizacji na stanowisku pracy,

c)      samodyscyplina,

d)       znajomość języka obcego.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.       kierowanie pracą podległego Referatu Finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b.      nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadań Referatu Finansowego,    a w szczególności:

·        egzekwowanie stosowania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez pracowników Referatu Finansowego,

·        analizowanie wykorzystania środków budżetowych,

·        przygotowaniem informacji, analiz, sprawozdań realizowanych przez Referat.

 

c.       planowanie i programowanie działalności Referatu Finansowego,

d.      wykonywanie okresowych analiz, informacji, sprawozdań z realizacji zadań finansowych należących do właściwości Referatu Finansowego,

e.       uzgadnianie i terminowe sporządzanie jednostkowych sprawozdań i sprawozdawczości zbiorczej.

 

4. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys CV,
  2. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
  3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje,
  4. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  5. podpisane pisemne oświadczenie, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych lub za przestępstwo karne skarbowe,
  6. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

 

5. Forma i termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie lub pocztą na adres: ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo w kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko Głównego Księgowego” w terminie do dnia 16 kwietnia 2007r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczególnie CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą a dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Zalewa.

 

6.  Inne informacje:
           Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zalewie. www.zalewo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje: tel. 089 7588377 wew.14

 

                                                                                                    Burmistrz Zalewa

                                                                                                   Bogdan Hardybała

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1145