BURMISTRZ ZALEWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KOORDYNATORA D/S SPORTU.

 

BURMISTRZ ZALEWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY  

KOORDYNATORA D/S SPORTU

 

 

 

1.                  Wymagania niezbędne:

a.  Wykształcenie: wyższe (AWF),
b  Wymagany profil (specjalność): specjalność umożliwiająca wykonywanie zadań na stanowisku, którego opis zamieszczono w części 3.,
c. Obligatoryjne uprawnienia: nie wymagane,
d. Doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie w pracy administracyjnej,
e. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, kultura osobista, zainteresowanie sprawami sportu, umiejętność pracy w zespole,
f.  Umiejętności zawodowe: znajomość obsługi komputera.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

 

a. doświadczenie w pracy w zakresie funkcjonowania klubów sportowych,

b. wiedza z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich na współfinansowanie projektów,

c.  zdolność analitycznego myślenia,

d. mile widziana znajomość języka obcego, swoboda wystąpień publicznych.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Ø     prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie wykonywanych zadań,

Ø     przygotowywanie projektów pism w zakresie kultury fizycznej, sportu, organizacji imprez, spraw bieżących,

Ø     dokonywanie rozpoznania i oceny pracy klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy,

Ø     przyjmowanie i opiniowanie wniosków o finansowanie przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu w mieście i gminie,

Ø     koordynowanie działań stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu w mieście i gminie,

Ø     wnioskowanie w celu polepszenia organizacji pracy instytucji kultury fizycznej i sportu,

Ø     udoskonalenia zasad rozwijania szkolenia sportowego,

Ø     gromadzenie informacji na temat rozwoju kultury fizycznej i sportu w kraju i za granicą,

Ø     przygotowywanie analiz i opracowań z zakresu kultury fizycznej i sportu,

Ø     stała współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i sportu oraz osobami prywatnymi w tym zakresie,

Ø     sporządzanie umów na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu,

Ø     opieka nad LZS.

 

  1. Wymagane dokumenty:

 

Ø     odpis posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

Ø     list motywacyjny,

Ø     C.V.

Ø     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,

Ø     informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

Ø     zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

 

  1. Forma i termin składania ofert

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie lub pocztą na adres: ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo w kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko koordynatora d/s sportu” w terminie do dnia 26 kwietnia 2007r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczególnie CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą a dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

6.   Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Zalewa.

 

  1. Inne informacje:


           Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zalewie. www.zalewo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje: tel. 089 7588377 wew.14.

 

 

                                                                                                        Burmistrz Zalewa

                                                                                                          Bogdan Hardybała

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1154