BURMISTRZ MIASTA ZALEWA ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

 

Nabór na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

 

BURMISTRZ MIASTA ZALEWA
ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko
       

         Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

I. Wymagania.
    Wymagania niezbędne

1.      obywatelstwo polskie,

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,

4.      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w tym co najmniej 3 lata w jednostkach pomocy     społecznej,

5.      wykształcenie wyższe (pożądane ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: pedagogika o specjalizacji praca socjalna, pedagogika ogólna, pedagogika specjalna, psychologia, resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza),

6.      osoba nie karana, w tym także za przewinienia zawodowe i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

7.      osoba nie karana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

8.      znajomość problematyki społecznej,

9.      znajomość problematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej (ukierunkowanie na działania służące klientom pomocy społecznej),

10.  doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami ludzi,

11.  znajomość przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostki administracji publicznej.

Wymagania dodatkowe

1. znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
2. znajomość przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
3. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
4. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

5. znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,

6. koncepcja organizacji i pracy MOPS.

II. Kandydat na stanowisko objęte naborem składa następujące dokumenty:

1.      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),

2.      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV)

3.      dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem:

a.       kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

b.      kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,

c.       kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy w jednostkach pomocy społecznej,

d.      kopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.),

e.       kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

4        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

5        oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

6        oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

7        oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999r o ochronie informacji niejawnych.

III. Specyfika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zadania Kierownika.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń ( w tym ; zasiłków okresowych, celowych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych,);

2) pracy socjalnej;

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Do zadań Kierownika Miejskiego Ośrodka należy w szczególności:

·         zarządzanie i prowadzenie MOPS,

·         wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniem Burmistrza,

·         reprezentowanie Miejskiego Ośrodka na zewnątrz,

·         składanie radzie gminy coroczne sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

·         współpraca w zakresie pomocy społecznej z sołtysami, radnymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

·         opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w części dotyczącej programów pomocy społecznej,

·         pozyskiwanie środków służących rozwijaniu form pomocy społecznej, w tym środków z funduszy europejskich,

IV. Forma i termin składania ofert.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „NABÓR NA KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W Zalewie.w terminie do dnia 31 maja 2007 roku.

- osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie,

- pocztą na adres : Urząd Miejski, Ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Zalewa.

VI. Inne informacje:
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zalewie. www.zalewo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje: tel. 089 7588377 wew.14

Oferty odrzucone będą do odebrania w Urzędzie lub  zostaną komisyjnie zniszczone.

 

                                                                                                    Burmistrz Zalewa

                                                                                                   Bogdan Hardybała

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1159