PROTOKÓŁ NR VI/07 z VI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 30 stycznia 2007r. od godz. 11.00 do godz. 13.40

 

                             PROTOKÓŁ NR VI/07

 

z  VI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 30 stycznia 2007r.

od godz. 1100 do godz. 1340

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z IV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

3. Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.

4. Odczytanie protokołu pokontrolnego z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

5. Wnioski i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

1)      w sprawie: budżetu na 2007 rok;

2)      w sprawie: rozpatrzenia wniosku przedłożonego prze Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zalewie w kwestii przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf oraz zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

3)      w sprawie: utraty mocy obowiązującej przez Uchwałę Nr XXV/285/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy wydawane z miejscowych planów zagospodarowania oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zalewo;

4)      w sprawie: diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Zalewie;

5)      w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zalewo oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza Zalewa;

6)      w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją oraz realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Zalewo w ramach pomocy regionalnej;

7)      w sprawie: przystąpienia Gminy Zalewo do II Edycji Polskiego Projektu 400 Miast oraz ustanowienia gminnego koordynatora,

8)      w sprawie: rezygnacji Gminy Zalewo z członkostwa w Stowarzyszeniu pod nazwą: Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” z siedzibą w Morągu.

7. Sprawy różne.

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

9. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia VI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie dokonała Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Kacprzak. Powitała przybyłych na sesję: Pana Burmistrza Bogdana Hardybałę, Panią Sekretarz Irenę Piechota, Panią Skarbnik Marię Szlaz, Radcę Prawnego Pana Adama Czołbę, pracowników Urzędu Miejskiego w Zalewie, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych gminy Zalewo.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sali obecnych jest 13 radnych, obrady są więc prawomocne.

Zapytała, czy są zmiany do porządku obrad.

Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że projekt uchwały nr 6 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją oraz realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Zalewo w ramach pomocy regionalnej nie będzie dziś podejmowany, gdyż jest to uchwała, która wymaga na razie tylko opinii Rady po czym odesłana zostanie do zaopiniowania do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej w Warszawie i dopiero po zaopiniowaniu i naniesieniu przez Urząd poprawek poddana zostanie pod głosowanie na kolejnej z sesji. Zaznaczyła, że uchwała była przedyskutowana na komisjach i radni zaopiniowali ją pozytywnie.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek posiedzenia ze zmianą.

„Za” przyjęciem porządku ze zmianą głosowało 13 radnych. 

 

Ad. 2

Pani Przewodnicząca poinformowała, że ma przed sobą protokół z IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie, który przeczytała i przeanalizowała. Protokół w pełni odzwierciedla przebieg sesji. Wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz przed sesją. Poddała go pod głosowanie bez odczytywania.

„Za” przyjęciem protokołu nr IV/06 bez odczytywania głosowało 13 radnych.

 

Ad. 3

Pan Burmistrz złożył sprawozdanie ze swej działalności międzysesyjnej oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Zalewie. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Omówił szerzej:

-         wizytę w Kisielicach w celu zobaczenia i porozmawiania na temat elektrowni wiatrowych tam działających;

-         spotkanie z „Słoneczku”

-         podpisanie aktów notarialnych na sprzedane działki przy ul. Częstochowskiej

-         spotkanie z podwykonawcą na oczyszczalni ścieków

-         spotkanie z Iławie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego

-         sesję nadzwyczajną , na której podjęto uchwałę o wygaśnięciu mandatu Pana Piechotki oraz wybrano nową Przewodniczącą Rady, którą została Pani Kacprzak.

Pan Burmistrz zauważył, że podobna sytuacja jak Pana Piechotkę spotkała kilkudziesięciu innych radnych, wójtów i burmistrzów na terenie całego kraju. Gwoli wyjaśnienia uzupełnił to, co stało się w przypadku Pana Piechotki - jak wygasł jego mandat. Stwierdził, że była to tylko i wyłącznie wina Pana Piechotki. Zaznaczył, że nie było to tak, jak przedstawiał to Pan Piechotka na komisjach ani na sesji. Bieg zdarzeń był inny. 27 grudnia 2006r. minął termin złożenia  oświadczenia. Prawdą jest, że Pan Piechotka złożył to oświadczenie w sekretariacie Rady. Oświadczenie to zostało zapakowane do koperty, pracownica Biura Rady kopertę przekazała do Sekretariatu i tego samego dnia oświadczenie miało być wysłane do Olsztyna i nie byłoby sprawy. Na wyraźną prośbę Pana Piechotki list nie został wysłany. Pan Piechotka zadzwonił do Sekretariatu Urzędu i kazał wstrzymać wysyłkę listu, dlatego, że zapomniał wpisać w oświadczeniu dietę otrzymaną w miesiącu listopadzie. Pani sekretarka z Sekretariatu przyniosła kopertę spowrotem do Biura Rady, gdzie miał się zgłosić i dopisać Pan Piechotka, po czym oświadczenie miało zostać wysłane. Pan Piechotka przyszedł uzupełnić dokumenty dopiero 3 stycznia. 3 stycznia pracownica Biura Rady ponownie zapakowała oświadczenie i wysłane ono zostało tego dnia do Wojewody. Pan Burmistrz  zaznaczył, że wyszło tu jawne zaniedbanie ze strony Pana Piechotki. Zauważył, że okłamał on jego i radnych. Pan Burmistrz poinformował, że nosił się z zamiarem wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do pracowników, którzy dokonali tego zaniedbania. Sprawa jednak się wyjaśniła. Poinformował, że taką wersję podał do prasy, kiedy to kontaktowała się z nim redaktorka jednej z gazet, aby zdementować to co było napisane w Gazecie Olsztyńskiej i Gazecie Morąskiej. Stwierdził, że w gazetach tych został oczerniony, że jest stronniczy i nieprzyjazny w stosunku do Pana Piechotki i że zależało mu na tym, żeby Pana Piechotkę usunąć z Rady. Oczernienie dotyczyło także zlecenia wykonania tabliczki „Przewodniczący Rady Miejskiej” bez imienia i nazwiska Pana Piechotki. Wyjaśnił, że na drzwiach Burmistrza jak i Sekretarz również zostały powieszone tabliczki bez imienia i nazwiska. Poinformował, że zrobione to zostało przede wszystkim ze względów oszczędnościowych (koszt wymiany tabliczki wynosi ok. 50 zł). Stwierdził, że na posiedzeniach komisji jak i na sesji niepotrzebnie był prowadzony dialog, niepotrzebne były domysły i składanie winy na kogoś. Zaznaczył, że jeśli zajdzie potrzeba to świadkami są Pani z Biura Rady, która całą chronologię zdarzeń mu przedstawiła oraz Pani z Sekretariatu. Stwierdził, że Pan Piechotka powinien uderzyć się w piersi i przyznać się do błędu. Panu Piechotce zaufano powołując go na Przewodniczącego Rady, co stawia wobec takiej osoby jeszcze wyższe wymagania co do publicznych wypowiedzi. 

Pan Burmistrz omówił spotkanie w ZG Jeziorak. Poinformował, że 31 stycznia br. odbędzie się kolejne posiedzenie, na którym wybrane zostaną władze Związku

Pan Burmistrz poinformował, że w miesiącu lutym odbywać się będą zebrania sołeckie, na których omówiony zostanie budżet i wybrani zostaną sołtysi. Poprosił sołtysów, aby po sesji zgłosili się do Pani Sekretarz celem ustalenia terminów zebrań.

 

Ad. 4

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Parzyszek, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, o odczytanie protokołów pokontrolnych.

Pani Parzyszek przeprosiła Pana Burmistrza za przeoczenie, że nie został on zaproszony na posiedzenie. Wyraziła nadzieję, że Pani Sekretarz, która była obecna na posiedzeniu, wszystko przekazała Panu Burmistrzowi. Następnie Pani Parzyszek poinformowała, że poruszone zostały 2 tematy: Kontrola dożywiania w Zespole Szkół w Borecznie oraz Kontrola wykonania inwestycji na wykonanie wodociągu do miejscowości Girgajny oraz przyjęcie sprawozdania z wykonanych inwestycji przetargowych w roku 2006. Odczytała protokoły.

Protokoły stanowią załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

Wnioski i zapytania radnych.

 

Pan Kotyk zapytał Panią Parzyszek pod jakim względem kontrolowano wykonanie wodociągu do Girgajn. Czy zostały sprawdzone materiały, które użyto oraz dokumentację na nie? Czy sprawdzone zostało, co było wypisywane na fakturach i w dokumentach rozchodowych?

Pani Parzyszek poinformowała, że kontrola polegała na przyjęciu sprawozdania przygotowanego przez Pana Ryszarda Cympla, Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa. Poinformowała, że Pan Cympel przedstawił koszty, jakie zostały poniesione, jaki był wkład Agencji w inwestycje, kto był wykonawcą. Zaznaczyła, że inwestycja była bezprzetargowa, wykonana przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Dodała, że Komisja nie widziała potrzeby przeglądania rachunków.

Pani Skolimowska dodała, że tematem było kontrola przetargu.

Pani Parzyszek wyjaśniła, że Komisja chciała sprawdzić inwestycje przetargowe wykonane w 2006 roku. Okazało się, że inwestycja, którą Komisja wybrała, tzn. wodociąg do Girgajn, nie była inwestycją przetargową tylko bezprzetargową, w związku z czym stała się tylko podpunktem tematu głównego. Stwierdziła, że jeśli Rada wyrazi taką wolę, to nie widzi przeszkód, aby zwołać posiedzenie Komisji i jeszcze raz poddać to kontroli.

Pan Kotyk stwierdził, że jest świadomy tego, że była to inwestycja bezprzetargowa, bo wykonywał ją Zakład Gospodarki Komunalnej. Wnioskował o przeprowadzenie konkretnej kontroli polegającej na sprawdzeniu materiałów, faktur, pochodzenie materiałów oraz ich rozdysponowanie. Zaznaczył, że fakt, że nie była to inwestycja przetargowa był oczywisty, gdyż nie było ogłaszanego przetargu na tę inwestycję.

Pani Parzyszek zaznaczyła, ze o tym fakcie Komisja poinformowana został dopiero w dniu posiedzenia. Zapewniła, że jeśli rada wyrazi taką wolę, to zgodnie z wnioskiem Pana Kotyka sprawdzona zostanie cała dokumentacja.

Pan Czołba wyjaśnił, że gdyby Rada chciała, żeby przedmiotem kontroli były jeszcze inne okoliczności związane z tą inwestycją, to oczywiście musiałaby podjąć uchwałę i wskazać w niej precyzyjnie, co dokładnie miałaby Komisja badać. 

Pani Parzyszek zaznaczyła, że osobiście zasugerowała, aby sprawdzić Girgajny, gdyż sama jest z Girgajn . Zaznaczyła, że temat nie precyzował dokładnie, co ma zostać sprawdzone. Zapewniła, że jeśli Rada sobie zażyczy, to kontrola zostanie przeprowadzona.

Pan Kotyk wnioskował do rady o szczegółowe zbadanie pochodzenia materiałów, w rozchodach nazwy materiałów, pochodzenie materiałów oraz ich koszt. Prosił o bardzo szczegółowe ujęcie sprawy.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Pana Kotyka.

„Za” przeprowadzeniem szczegółowej kontroli przez Komisję Rewizyjną głosowało 13 radnych.

 

Pani Parzyszek wnioskowała o posypanie drogi do Girgajn i nie tylko, bo jest bardzo ślisko.

 

Pan Kotyk zapytał, jaka jest możliwość reaktywowania zlikwidowanych w poprzedniej kadencji sołectw.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwał.

 

Ad. 6 (1)

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie projektu budżetu gminy na rok 2007.

Pan Burmistrz odczytał Opinię. Opinia ta stanowi załącznik do protokołu.

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik  o odczytanie projektu uchwały.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu na 2007 rok. Omówiła dokładnie wszystkie załączniki.

 

Dyskusja

Pani Przewodnicząca zaznaczyła, że projekt budżetu powstał za poprzedniej kadencji. Zapewniła, że obecna Rada wnikliwie przyjrzała się budżetowi. Stwierdziła, że w ciągu roku zapewne będą jakieś poprawki do niego nanoszone. Wyraziła nadzieję, że projekty na przyszłe lata będą lepsze.

Pani Skolimowska zauważyła, że warto byłoby nadmienić, jakie inwestycje są planowane na 2007 rok.

Pan Burmistrz  poinformował, że w 2007 roku będzie realizowana głównie inwestycja budowy oczyszczalni ścieków. Wyraził nadzieję, że zostanie ona wykonana planowo. Poinformował, że zostało złożonych kilka wniosków o dofinansowanie i jeśli one przejdą, to będą realizowane kolejne inwestycje. Następnie Pan Burmistrz omówił zawarte w budżecie plany inwestycyjne na 2007r. Pan Burmistrz stwierdził, że realizacja budżetu jest trudna, gdyż gmina bierze na siebie duże obciążenia w postaci kredytów i pożyczek. Poinformował, że pod koniec roku Gmina zbliży się do granicy, gdzie może starać się o dofinansowanie.

Pani Lichacz, Dyrektor ZS Zalewo, zapytała, na jakim etapie jest rozpatrywanie złożonego przez nią wniosku o umieszczenie w projekcie budżetu osuszania fundamentów szkoły oraz terenu wokół budynku. Poinformowała, że Pan Dawid, będąc jeszcze Burmistrzem, skierował pracowników, którzy obejrzeli teren i stwierdzili, że osuszenie jest konieczne. Zauważyła, że przysłuchując się wypowiedziom Burmistrza na temat planowanych inwestycji na ten rok, nie usłyszała nic o osuszaniu szkoły.

Pan Burmistrz stwierdził, że nie wie nic na temat złożonego przez Panią Dyrektor wniosku. Zaznaczył, że obecny projekt budżetu odnosi się do projektu, który został złożony przez poprzedniego Burmistrza i poprzednią Radę. Zauważył, że projekt ten nie mógł zostać zbytnio przebudowany, mogły zostać naniesione tylko drobne przesunięcia. Stwierdził, że kilka lat temu teren ten był odwadniany. Stwierdził, że na chwilę obecną trzeba najpierw znaleźć środki w ramach własnych środków a w przyszłym roku poddać to pod głos Rady.

Pani Lichacz stwierdziła, że był architekt, który stwierdził, że trzeba byłoby zrobić wykopy na głębokość ok. 1 m celem sprawdzenia, czy jest izolacja oraz zrobić wykopy na boisku. Stwierdziła, że zwróciła się z tym problemem do organu prowadzącego.

Pan Kotyk zauważył, że Pani Dyrektor twierdzi, że był wniosek. Zauważył, że radni kilkakrotnie wertowali projekt budżetu i się nad nim spierali, jednak ani słowa nie było w nim o wniosku ze szkoły. Stwierdził, że trzeba złożyć nowy wniosek i poddać go pod rozpatrzenie Rady.

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w miarę możliwości sprawa zostanie rozpatrzona, wniosek zostanie odszukany i Rada przychyli się do wniosku w ramach istniejącego budżetu oraz przyjrzy się terenowi.

 

Pani Przewodnicząca poddała po głosowanie imienne projekt uchwały.

„Za” przyjęciem projektu głosowało 12 radnych. „Wstrzymał się” 1 radny.

Lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr VI/34/07 stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Burmistrz poinformował sołtysów, że jeśli któryś z sołtysów nie jest na sesji a jest za niego np. współmałżonek, to nie może on pobrać diety za sołtysa, gdyż jest to fałszowanie podpisu.

 

Ad. 6 (2)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz  o odczytanie projektu nr 2.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: rozpatrzenia wniosku przedłożonego prze Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zalewie w kwestii przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf oraz zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Pan Andrzej Brejta, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zalewie, wyraził nadzieję, że wszyscy zgodzą się z proponowanymi cenami. Poinformował, że po przemyśleniach Zarząd doszedł do wniosku, że w roku bieżącym zostaną ceny z roku ubiegłego, natomiast podwyżka nastąpi w przyszłym roku. Zaznaczył, że w przyszłym roku dojdą jeszcze opłaty za oczyszczalnię ścieków. Stwierdził, że w porównaniu z ościennymi gminami gmina Zalewo nie ma zbytnio wysokich cen. Zauważył, że PUK jest płatnikiem dość wysokich podatków od nieruchomości. Poinformował, że hydrofornie są już stare i wymagają renowacji. Zaznaczył, że mimo tego, woda przechodzi pozytywnie badania Sanepidu i spełnia normy.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr VI/35/07 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (3)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 3.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: utraty mocy obowiązującej przez Uchwałę Nr XXV/285/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy wydawane z miejscowych planów zagospodarowania oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zalewo.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie imienne projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 13 radnych.

Karta głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr VI/36/07 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (4)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Agnieszkę Borowiecką, Referenta ds. obsługi Rady, o odczytanie projektu nr 4.

Pani Borowiecka  odczytała projekt uchwały

w sprawie: diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Zalewie;.

 

Pan Czyszek poinformował, że pozostawiono takie same stawki, jakie obowiązywały w poprzedniej Radzie. Zaznaczył, ze diety nie zostały podniesione.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr VI/37/07 stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad. 6 (5)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 5.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zalewo oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza Zalewa.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie imienne projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 13 radnych.

Karta głosowanie imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr VI/38/07 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (6)

Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że jest tutaj na razie potrzebna tylko opinia Rady, po czym projekt ten wysłany zostanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. O udzielenie szerszych informacji poprosiła Pana Czołbę.

Pan Czołba wyjaśnił, ze tego typu uchwały są specyficzne, gdyż jest to projekt, który podlega opiniowaniu. Organ Gminy wstępnie przygotował projekt, który wysłany zostanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie zostanie on szczegółowo oceniony. Urząd naniesie swoje uwagi lub poprawki, po czym dopiero nastąpi podjęcie uchwały. Sprawdzone przez UOPKiK zostanie to, czy proponowana przez Gminę forma pomocy jest właściwa. Zauważył, że temat jest ważny, gdyż dotyczy zwolnień od podatku. Zaznaczył, że przy takich zwolnieniach dla przedsiębiorców  nawet Unia Europejska stawia określone warunki. Przyznanie jakiejkolwiek pomocy jednemu przedsiębiorcy może sprawić, że inny przedsiębiorca znajdzie się w gorszej sytuacji, w związku z tym wszelkie uprzywilejowania w postaci zwolnień w podatku muszą być dobrze określone.

 

Ad. 6 (7)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 7.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: przystąpienia Gminy Zalewo do II Edycji Polskiego Projektu 400 Miast oraz ustanowienia gminnego koordynatora.

 

Pani Sekretarz poinformowała, że Projekt 400 Miast opracowała Akademia Medyczna w Gdańsku. Wyjaśniła, że na pisemną zgodę rodziców badane będą dzieci do 18 roku życia. Badany będzie poziom cukru, ciśnienie tętnicze oraz poziom cholesterolu. Dodatkowo badane będą również kobiety ciężarne oraz robione będą badania przesiewowe.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr VI/39/07 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 (8)

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o odczytanie projektu nr 7.

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały

w sprawie: rezygnacji Gminy Zalewo z członkostwa w stowarzyszeniu pod nazwą: Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” z siedzibą w Morągu.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały.

„Za” podjęciem uchwały zgodnie z projektem głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr VI/40/07 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7

Sprawy różne

 

Pan Gamrat, Przewodniczący Osiedla Centrum, w imieniu własnym i mieszkańców, podziękował Panu Burmistrzowi za chodnik. Ponadto poruszył sprawę zniszczonego chodnika od budki telefonicznej w kierunku MGCK i wnioskował o jego naprawę. Wnioskował o nawiezienie wywrotki żwiru między blokiem spółdzielczym a blokami, gdyż nie ma tam chodnika a jedynie błoto, a tamtędy chodzą dzieci do szkoły. Zwrócił uwagę, że budynek „jedynka” wygląda fatalnie, odpada z niego tynk. Stwierdził, że mieszkania w tym budynku zostały co prawda wykupione, jednak fundamenty się tam rozchodzą a mieszkają tam emeryci i nie są w stanie zrobić remontu. Stwierdził, ze mieszkańcy tego budynku byli u poprzedniego Burmistrza z tym problemem, to kazał im napisać pismo do konserwatora zabytków o pomoc z funduszu ratowania kamienic. Poinformował, ze rozmawiał na ten temat ze Starostą, który obiecał, że będzie coś w tym kierunku robione.

 

Pani Szymborska, Sołtys Sołectwa Kupin, wnioskowała o posypanie oblodzonych dróg. Zauważyła, że spych do odśnieżania jeździ wtedy kiedy nie trzeba, a wtedy kiedy powinien przejechać, to go nie ma. Zwróciła uwagę, że już kilkakrotnie zwracała się o wysypanie kilku przyczep żwiru celem utwardzenia podłoża po zrobieniu przekopów, jednak nie zostały one przywiezione. Zaznaczyła, że mieszkańcy toną w  błocie. Wnioskowała o nawiezienie tego żwiru.

 

Pani Gromadzka, Sołtys Sołectwa Bądki, wnioskowała o posypanie drogi do Bądek, bo jest bardzo ślisko.

 

Pan Gamrat wnioskował o postawienie znaku ograniczenia prędkości przy budynku „jedynki”, gdyż kierowcy jeżdżą w tym miejscu za szybko.

 

Pan Wyszyński, Sołtys Sołectwa Półwieś, wnioskował o puszczenie profilarki na drogę na kolonię, gdyż ciężko tamtędy nawet przejść.

 

Pan Pańka, Sołtys Sołectwa Gajdy, zwrócił się do Pani Helwak, Kierownika MOPS, dlaczego ujawniane są dane osobowe osób, które zwracają się do MOPSu o pomoc.

 

Ad. 8

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zadane mu pytania.

- w sprawie śliskiej nawierzchni – stwierdził, że sytuacja jest taka, że mimo posypania nie widać efektów. Poinformował, że sam interweniował o posypanie nawierzchni do Iławy. Zauważył, ze Pan Brejta np. wyjeżdża wtedy, gdy ma na to przyzwolenie. Oświadczył, że zwracał się do ZGK, aby posypywali także odcinki drogi wojewódzkiej i powiatowej. Poinformował, że rozmawiał z nowym Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, który obiecał, że będzie coś w tym kierunku robił. Pan Burmistrz zapewnił, że będzie miał pieczę nad tymi sprawami i problemy będzie kierował do odpowiednich organów.

- reaktywacja sołectw – zauważył, że będąc wcześniej Burmistrzem dążył do tworzenia niektórych sołectw, by ci mieszkańcy mieli też swoich przedstawicieli. Powstały wtedy takie sołectwa, jak Dajny, Rudnia. Stwierdził, że komuś zależało, żeby zaoszczędzić. Stwierdził, że nie wyobraża sobie żeby oszczędzać na dietach sołtysów, bo w ten sposób urywa się kontakt z mieszkańcami. Poinformował, że aby reaktywować sołectwo muszą z tym wystąpić mieszkańcy i zebrać podpisy. Wtedy Urząd wysyła to do zatwierdzenia do Wojewody a następnie może zostać podjęta uchwałą o przywróceniu sołectwa.

- odnośnie podziękowań – stwierdził, że trzeba teraz wziąć się za robotę. Zauważył, że 171 tys. na jeden chodnik to dość spora kwota. Poinformował, że chodnik w stronę MGCK będzie robiony, jak będzie robiona ulica Morąska. Zauważył, że realizowane są obecnie potężne inwestycje. Zauważył, że w chwili obecnej potrzebne są pieniądze na przygotowanie dokumentacji żeby móc starać się o dotacje. Stwierdził, że jeśli Gmina weźmie kolejne pożyczki, to zadłużenie dojdzie do 60 % i RIO nie wyda pozytywnej opinii na kolejne inwestycje. Stwierdził, ze jeśli uda mu się zrealizować zamierzenia i wygrać w przyszłych wyborach, to wszyscy będą spać spokojnie. Zauważył, że 2% od 40 elektrowni wiatrowych to spore pieniądze.  Stwierdził, ze trzeba wszystko dobrze zaplanować, bo potrzeby są duże. Zauważył, że trzeba ratować budynek szkoły i trzeba spróbować znaleźć pieniądze na ten cel, zrobić wymaganą dokumentację.

- odnośnie chodników – stwierdził, że tam, gdzie nie ma chodników, mieszkańcy mogą sami w czynie społecznym zrobić. Stwierdził, że są na terenie gminy osoby, które chętnie robią coś w czynie społecznym i tym osobom będzie chętnie pomagał.

- odnośnie budynku „jedynka” – stwierdził, że jeśli znajdą się środki na ochronę budynków zabytkowych, to na pewno na pewno Gmina się o nie postara. Zaznaczył, że Gmina nie może wchodzić tam, gdzie jest wspólnota mieszkaniowa. Może jedynie tam, gdzie jest własność komunalna. Poinformował, że będzie chciał rozszerzyć referat pomocowy i wysyłać pracowników na szkolenia, żeby jeśli będzie jakiś wniosek możliwy do napisania, to pracownicy będą to robić.

- odnośnie gruzu – zauważył, że Gmina miała trochę szczęścia, że udało się pozyskać trochę z Przezmarku.  Poinformował, że pojawiła się inna firma, która ten gruz wzięła i Gmina nie miała na to żadnego wpływu.

- odnośnie miejsc po przeprowadzonej inwestycji – zauważył, że faktycznie porobiły się jamy, jednak zadanie zaradzenia temu należy do firmy wykonującej inwestycję. Zapewnił, że będzie się starał wyegzekwować to a jeśli się nie uda, to Gmina postara się to zrobić z własnych środków. Stwierdził, że gruz, który Gmina chciała pozyskać, miała rozwieść na Półwieś, jednak się nie udało. Zauważył, że nie ma możliwości pozyskania żwiru płukanego z Dobrego Miasta, ponieważ nie jest on  w tej chwili wydobywany. Poinformował, że Komisja Rolnictwa przejechała się po wszystkich drogach i stwierdziła, że ich stan jest fatalny. Wymagają one remontu, jednak są to bardzo kosztowne inwestycje.

- odnośnie znaków drogowych – stwierdził, że zaalarmował Policję, gdyż przez mosty, które mają ograniczenie do 15 ton, na terenie gminy, jeżdżą dużo cięższe samochody. Mosty są stare, niektóre w fatalnym stanie, np. Dobrzyki, Jerzwałd. Poinformował, że zwrócił się  do Komendy Powiatowej Policji, żeby zwróciła na to uwagę. Firmy np. wożące pasze nie liczą się z wytrzymałością mostów. Zauważył, że odbudowa takiego mostu nie jest taka prosta i szybka, to trwa, a jeśli się zawalą, to do Iławy będzie trzeba jeździć przez Ostródę. Poinformował, że co do stawiania znaków nie ma dowolności, musi być opinia a poza tym jest to droga wojewódzka. Jest to teren zabudowany i ograniczenie jest do 50 km/h. nie ma ostrego zakrętu, w związku z czym nie ma sensu pisanie pisma, bo i tak będzie odmowa.

- droga w Półwsi – stwierdził, że na jej remont nie ma skąd wziąć gruzu. Poinformował, że Gmina się starała, jednak jej odmówiono. Zauważył, że gruz można pozyskać z rozbiórki torów w Miłomłynie, jednak cena jest zbyt wysoka.

 

Pani Helwak odpowiedziała Panu Pańce, że ze względów oszczędnościowych, osoby, które składały podania, powiadamia się telefonicznie, aby odebrały decyzje. Jeśli osoba nie ma telefonu, to powiadamia się ją przez sąsiada, aby osoba ta zgłosiła się do MOPSu po odbiór decyzji. Stwierdziła, że nie widzi tutaj ujawniania danych osobowych.

 

Pan Gamrat zaznaczył, że nie miał na myśli kładzenia nowego chodnika tylko poprawienie już istniejącego, np. przekładając płytki z jakiegoś starego.

 

Pan Burmistrz stwierdził, że jeśli będzie to możliwe, to zostanie to zrobione. Zauważył, że wydeptanych ścieżek, na których warto byłoby położyć chodnik, jest sporo, jednak niech mieszkańcy zadecydują, które są ważniejsze. Poprosił Sołtysów o pozostanie po sesji i ustalenie terminów zebrań sołeckich. Poruszył sprawę roznoszenia nakazów podatkowych. Poinformował, że są już one podpisywane. Poinformował, że są one drukowane alfabetycznie miejscowościami. Poprosił Sołtysów o ich odbieranie.

Pani Małachowska, Kierownik MGCK, podziękowała radnym oraz Panu Burmistrzowi i Pani Sekretarz za wzięcie udziału w finale WOŚP. Poinformowała, że zebrano 9.034 zł.

 

Ad. 9

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pani Przewodnicząca dokonała zamknięcia

VI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

            Protokołowała                                                                                     

 

     Agnieszka Borowiecka

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1168