PROTOKÓŁ NR VII/07 z VII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 16 marca 2007r. od godz. 11.00 do godz. 15.30

 

 

                                PROTOKÓŁ NR VII/07

 

z  VII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 16 marca 2007r.

od godz. 1100 do godz. 15³0

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Ślubowanie radnego.

3. Przyjęcie protokołu z V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie oraz VI zwyczajnej

    Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

4. Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.

5. Wręczenie podziękowań dla byłych Sołtysów oraz wręczenie zaświadczeń dla nowo

    wybranych Sołtysów.

6. Odczytanie Protokołu Pokontrolnego z posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

7. Informacja o stanie oświaty, kultury i sportu na terenie Gminy Zalewo oraz planowane

    zamierzenia w tym zakresie.

8. Informacja o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Zalewo.

9. Informacja na temat działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie.

10. Wnioski i zapytania radnych.

11. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

1)      w sprawie: nabycia przez Gminę Zalewo nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Barty, gmina Zalewo od osoby fizycznej;

2)      w sprawie: nabycia przez Gminę Zalewo nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Barty, gmina Zalewo od osoby fizycznej;

3)      w sprawie: sprzedaży na własność część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 109 położona w obrębie Boreczno, gm. Zalewo;

4)      w sprawie: przyjęcia na rok 2007 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Profilaktyki Narkomanii dla Gminy Zalewo;

5)      w sprawie: zamiaru przystąpienia do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”;

6)      w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Zalewo kredytu długoterminowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy;

7)      w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego obrotowego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,

8)      w sprawie: zmian w budżecie gminy,

9)      w sprawie: powołania Rady Młodych,

10)  w sprawie: dokonania zmian w uchwale Nr IV/18/06 Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2007.

12. Sprawy różne.

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

14. Zamknięcie obrad.

 

 

       Pełna treść protokołu

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1169