PROTOKÓŁ NR IX/07 z IX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 13 kwietnia 2007r. od godz. 10.00 do godz. 11.45

 

 

                                    PROTOKÓŁ NR IX/07

 

z IX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 13 kwietnia 2007r.

od godz. 1000 do godz. 1145

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie oraz z VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie.
  4. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

1)      w sprawie sprzedaży na własność nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 44/2 położona w miejscowości Zalewo przy ul. Kolejowej,

2)      w sprawie: upoważnienia  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  do     

      zawiadomienia w  formie  pisemnej   Sekretarza  Gminy  Zalewo  i   Skarbnika     

     Gminy  Zalewo o ciążącym  na  nich  obowiązku  złożenia  oświadczenia 

      lustracyjnego,  do którego zobowiązani  zostali,  jako  osoby pełniące funkcje 

      publiczne, przez ustawę z dnia 18   października   2006 r.  o   ujawnianiu  

      informacji  o   dokumentach   organów  bezpieczeństwa  z lat 1944 – 1990 

      oraz  treści  tych  dokumentów (Dz.U. Nr 218,  poz. 1592, Nr 249, poz. 1832,

      ze zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162),

3)      w sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr XXIX/336/2001 Rady

      Miejskiej w Zalewie  z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia przez Radę   

      Miejską w Zalewie  wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego

      pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych

     Gminy Zalewo,

4)      w sprawie: dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr VII/44/07

      Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia na rok  

      2007 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

      Alkoholowych oraz Profilaktyki Narkomanii dla Gminy Zalewo,

5)      w sprawie: zmian w budżecie,

6)      w sprawie: przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej, dokonania          

     wyboru nowego członka tej Komisji oraz wprowadzenia zmiany do treści 

     uchwały Nr I/3/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 listopada 2006 r. w

     sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz dokonania  

     wyboru przewodniczącego tej Komisji,

7)      w sprawie: powołania Radnej Pani Ewy Anny Kruklis do składu dwóch komisji stałych oraz dokonania zmian w treści uchwały Nr I/4/06 Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych Komisji.

5. Wnioski i zapytania radnych.

6. Sprawy różne.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Zamknięcie obrad.

          

Pełna treść protokołu

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1171