PROTOKÓŁ NR X/07 z X zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 25 kwietnia 2007r od godz. 11.00 do godz. 13.45 .

 

 

                                   PROTOKÓŁ NR X/07

 

z X zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 25 kwietnia 2007r.

od godz. 1100 do godz. 1345

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z IX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.
  4. Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
  5. Informacja na temat realizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Zalewo. 
  6. Wnioski i zapytania radnych.

      7. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

1)      w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Zalewo za

      2006 rok i  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa z tego tytułu.

2)      w sprawie: przyjęcia przedłożonego Radzie Miejskiej w Zalewie sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Zalewo na lata 2004-2007”.

3)      w sprawie: przystąpienia Gminy Zalewo do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”.

4)      W sprawie: dokonania zmiany w treści Uchwały Nr XXV/282/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

5)      W sprawie: zmian w budżecie

      8. Sprawy różne.

      9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

10. Zamknięcie obrad

                                                                      

Pełna treść protokołu

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1172