Ogłoszenie Nr 3/2007 o naborze z dnia 21 maja 2007r. p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ogłasza ponowny nabór na stanowisko referenta d/s dodatków mieszkaniowych i zaliczek alimentacyjnych

 

 

Ogłoszenie Nr 3/2007 o naborze

z dnia 21 maja 2007r.

 

 

p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

ogłasza ponowny nabór na stanowisko

referenta d/s dodatków mieszkaniowych i zaliczek alimentacyjnych

 

 

1) Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1. wykształcenie średnie i 2-letni staż pracy przewidziane w załączniku Nr 3 /Tabela VI stanowisk pracowniczych wspólnych dla wszystkich urzędów/ do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zmianami);

2. znajomość przepisów o dodatkach mieszkaniowych i zaliczkach alimentacyjnych;

3. umiejętność obsługi komputera;

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

5. odporność na stres i poczucie odpowiedzialności;

6. nieposzlakowana opinia.

 

2) Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1. umiejętność pracy w zespole;

2. umiejętność sprawnej organizacji pracy, dyspozycyjność i operatywność;

3. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy o zaliczkach alimentacyjnych:

    -  przyjmowanie wniosków;

    -  wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia;

    -  sporządzanie list wypłat i przelewów;

    -  sporządzanie sprawozdań;

    -  przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w przypadku odwołań od wydanych decyzji.

2. Udzielanie  niezbędnych  informacji  i  wyjaśnień  na  temat  zasad  przyznawania    dodatków mieszkaniowych i zaliczek alimentacyjnych.

3.  Kompletowanie aktów prawnych i informacji z zakresu realizacji dodatków mieszkaniowych i zaliczek alimentacyjnych.

 

4) Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”;

2. list motywacyjny;

3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

4. oświadczenie o tym, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska;

       6. kwestionariusz osobowy.

 

 

 

5) Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w dziale kadr MOPS w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko referenta d/s dodatków mieszkaniowych i zaliczek alimentacyjnych” w terminie do dnia                4 czerwca 2007 r.

 

Adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie, ul. Traugutta 4,                 14-230 Zalewo.

Bliższych informacji udziela: p.o. Kierownika MOPS – Lidia Dmytryszyn. Nr tel. (089) 758-89-61

 

Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty odrzucone będą odesłane osobom zainteresowanym

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1186