Informacja z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2006 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2006 r. Uchwalony budżet gminy na 2006 r. zakładał plan dochodów w wysokości 27.460.681 zł a plan wydatków w kwocie 32.661.001 zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zmniejszony do kwoty 18.549.509, to jest o kwotę 8.911.172 zł. z tego: - dokonano zwiększenia planowanych dochodów o 1.205.618 zł z tytułu: 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 376.982 zł, w tym: na stypendia socjalne dla dzieci najuboższych 179.845 zł, dożywianie dzieci w szkołach– 85.790 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 48.217 zł, ,przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 46.708 zł, nauczanie języka angielskiego 5.848 zł, utrzymanie MOPS-u 10.000 zł; 2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o333.777 3. części oświatowej subwencji ogólnej o 43.450 zł 4. środki z Urzędu Pracy na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych o 3.666 zł; 5. Środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Mazanki- Girgajny o 200.000 zł 6. dochodów własnych o 77.263 zł 7. Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji przy ul. Tartacznej w Zalewie o 52.700 zł 8. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Iławskiego- na zakup mikrobusu do przewozu osób na wózku inwalidzkim o 90.000 zł: 9. Środki strukturalne z programu –rozwój obszarów wiejskich na dofinansowanie budowy oświetlenia w m. Duba i Surbajny o 27. 780 zł - dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o 10.116.790 zł - w tym: -planowanych do otrzymania środków strukturalnych o 8.782.222 zł z tytułu planowanych inwestycji: na modernizację kotłowni w Zalewie, na budowę sieci wodociągowej Dobrzyki- Jerzwałd przebudowę drogi do Matyt, budowę hali sportowej w Zalewie. Złożone wnioski na w)w inwestycje nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania z funduszy strukturalnych na rok 2006; - dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone MOPS-u o 650.871 zł - dotacji z budżetu państwa na inwestycje planowane w ramach dofinansowania ze środków strukturalnych o 683.697 zł . Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 11.220.137 zł i wynosi 21.440.864 zł. Zmian planowanych dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano Uchwałami Rady Miejskiej, t Zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi zmian kwot dotacji celowych i przeniesień między paragrafami w obrębie działu oraz Zarządzeniami Burmistrza w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 53.758 zł. Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo. Dochody gminy za okres objęty realizacją zostały wykonane w kwocie 15.133.325 zł na planowane 18.549.509 zł, tj. w 81,6. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie 16.061.703 zł na planowane 21.440.864 zł, co stanowi 75 %. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości 928.378 zł (wydatki wyższe od dochodów), a planowany deficyt na początek roku zakładano że wyniesie 5.200.320 zł. Deficyt uległ zmniejszeniu z powodu korekty planu wydatków( zmniejszenia) na inwestycje które miały być realizowane w ramach środków strukturalnych tj: modernizacja kotłowni w Zalewie ,budowa hali sportowej w Zalewie, budowa sieci wodociągowej Dobrzyki-Matyty -Jerzwałd ,przebudowa drogi do Matyt. Złożone wnioski na w)w inwestycje nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania z funduszy strukturalnych na 2006 r. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 928.378 zł i rozchodów dotyczących spłat kredytu w wys. 681.320 zł są przychody w wysokości 2.350.681 zł w tym: z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.947.751 zł, z tego: 530.000 zł na spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych, na modernizację oczyszczalni ścieków : kredyt preferencyjny 128.403 zł, pożyczka w WFOS 140.624 zł, pożyczka na prefinansowanie otrzymana z budżetu państwa 762.424 zł , zaciągnięto kredyt w wys. 386.300 zł na modernizację hydroforni w Borecznie i budowę kanalizacji na ul. Tartacznej w Zalewie oraz wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 402.930 zł. Osiągnięte przychody są wyższe od deficytu, spłat kredytu i pożyczki o 740.983 zł i stanowić będą źródło pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2007r. Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3.408.741 zł, co stanowi 22,5% wykonanych dochodów za 2006 r. a bez kwoty pożyczki zaciągniętej w związku z umową zawartą na realizację zadania w ramach środków strukturalnych wskaźnik zadłużenia wynosi 17,5 %. Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług ( r-ki za energię elektryczną ,opłaty telefoniczne, opał za m-c grudzień z terminem płatności w 2007 r.) oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r./trzynastka/ i pochodnych od tych wynagrodzeń wynoszą ogółem 776.167 zł .Wymagalne zobowiązania nie występują. Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą 1.208.651 zł i stanowią 8 % wykonanych dochodów ogółem z czego wymagalne to 1.182.513 zł, na które składają się zaległości z tytułu podatków i opłat 826.189 zł, naliczonych odsetek od niewypłaconych zaległości podatkowych 318.869 zł oraz zaległości występujące w ZGK z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 37.455 zł. Jak zaznaczono dochody ogółem wykonano w 81,6 % z tego: osiągnięte dochody własne to kwota 4.381.697 zł co stanowi 98,2 % planowanych i zajmują drugą pozycje w budżecie gminy 29 %, główne pozycje zasilające dochody własne to: podatek od nieruchomości 1.760.231 zł –wykonanie 93,2% podatek rolny 745.278 zł , udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 901.174 zł, dochody z majątku gminy to 262.059 w tym: ze sprzedaży mienia komunalnego 90.181 zł na planowane 220.000 zł , podatek leśny 102.915 zł , podatek od środków transportowych 95.711 zł. Subwencja ogólna to kwota 6.441.452 i stanowi główną pozycję w budżecie gminy 42,6% ,dotacje celowe stanowią 25,7 % wykonanych dochodów i wynoszą 3.884.430 zł. Pozyskane środki z funduszy strukturalnych to kwota 194.304 zł. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania ,rozkładania na raty oraz odraczania terminów płatności wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa” dokonano umorzenia kwoty 639,06 odsetki ustawowe z tytułu kupna nieruchomości oraz rozłożono na raty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania w wys. 319,08 zł. Zaległości ogółem z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 206.168 zł, głównie w podatku rolnym od osób fizycznych . Największe zaległości wystąpiły w: - podatku rolnym – 336.734 zł, tj. 45,2% zrealizowanych wpływów - podatku od nieruchomości – 453.196 zł, tj. 25,7% zrealizowanych wpływów - dochodach z majątku gminy – 13.347 zł, tj. 5,1 % zrealizowanych wpływów. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objęty analizą to kwota 781.618 zł, w tym: - podatek od nieruchomości 726.726 zł - podatek od środków transportowych 54.892 zł. Skutki udzielonych przez Radę gminy ulg i zwolnień to kwota 152.366 zł. w tym: zwolnienia w podatku od nieruchomości 151.494 zł. Umorzona kwota zaległości w podatkach to 52.309 zł w tym podatku od nieruchomości 47.392 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 16.061.703 zł, co stanowi 75 % planowanych na 2006 r. W ogólnych wydatkach mieszczą się: - wydatki bieżące, plan 14.059.294 zł, wykonanie 13.352.632 zł – 95 %, - wydatki majątkowe, plan 7.381.570 zł, wykonanie 2.709.071 zł – 37 %.Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie jednostek budżetowych, instytucji kultury , zakładu budżetowego. W roku sprawozdawczym przeznaczono znacznie wyższe kwoty w stosunku do roku ubiegłego na: drogi publiczne o 100% , ochotniczą straż pożarną i Gminne Centrum Reagowania o 27 % , pomoc społeczną o 32 % , ochronę Środowiska o 400 % w tym: budowa oczyszczalni ścieków) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu o 17 %. Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 613.720 zł co stanowi 3,8 % wykonanych wydatków ogółem z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 447.525 zł, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z j.s.t. 33.363 zł, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 57.500 zł, dotacja dla ZGK 75.332 zł. Kwota dotacji otrzymana z budżetu jednostek samorządu terytorialnego t.j. z Powiatu to 140.210 zł w tym: 38.060 zł na utrzymanie ulic powiatowych w mieście, 12.150 zł na utrzymanie pomieszczeń LO dla dorosłych w Szkole w Zalewie oraz 90.000 zł na zakup mikrobusu na dowóz dzieci niepełnosprawnych . Wykonane wydatki majątkowe stanowią 16,9 % wydatków ogółem (o 5 % wyższe od roku ubiegłego.)W wykonanych wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki na inwestycje które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 386.300 zł: modernizacja hydroforni w Borecznie 175.000 zł i budowa kanalizacji przy ul, Tartacznej w Zalewie 211.300 zł - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej będą realizowane w 2007 r. W roku 2006 nie udzielono poręczeń i gwarancji innym podmiotom.Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1188