Oświadczenie majątkowe -Dyrektor Zespołu Szkół w Zalewie - Joanna Lichacz z domu Gadomska

 

                                      Oświadczenie majątkowe

Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta2.

                                                                                                     Zalewo dnia 16.03.2007r.

                                                                                                           (miejscowość)

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) Joanna Lichacz z domu Gadomska

                         (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 18 października 1966r. w Reszlu.

ZATRUDNIONA - Dyrektor Zespołu Szkół w Zalewie  ul. Szkolna 2  14 - 230 Zalewo

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998r. Nr 113, poz.715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: - 20.000 zł

- Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: ............................

II

 1. Dom o powierzchni: - 218,20 o wartości 160.000 zł  tytuł prawny: małżeńska współność majątkowa 
 2. Mieszkanie o powierzchni:nie dotycz, o wartości:.................. tytuł prawny

 

 1. Gospodarstwo rolne:

  Rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: ..........

  O wartości: ................................

  Rodzaj zabudowy:.....................

  Tytuł prawny: ...........................

  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

 2. Inne nieruchomości

Powierzchnia: garaż powierzchnia 18 m2

O wartości: 3.000 zł

Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowal

III

Posiadam udziały w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV

Posiadam akcje w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączenie mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu- należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI

 1. Prowadzę działalność gospodarczą2 ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

  - osobiści ............................................................................................

  - wspólnie z innymi osobami ...........................................................

  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ubiegłym roku przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności: nie dotyczy
 • osobiście.......................................................................
 • wspólne z innymi osobami..........................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ................................................
 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..................................
 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...............................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................................................................................................................

 1. W spółdzielniach: nie dotyczy
 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..............................................
 • jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):................................
 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):..............................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 1. W fundacjach prowadzących działalność gospodarcza: nie dotyczy
 • jestem członkiem zarządu (od kiedy):.................................................
 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..................................
 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...............................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII

Inne dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA -  1.656,80 zł

Dyrektor Zespołu Szkół w Zalewie - 55.158,35 zł

IX

Składnik mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

Skoda Fabia Combi rok produkcji 2001

X

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakimi zdarzeniami, w jakiej wysokości):

Kredyt hipoteczny na zakup domu  w banku Millenium SA - 57.112,85 CHF.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 133 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

Zalewo ,dnia 16.03.2007 r.

 1. Niewłaściwe skreślić
 2. Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
 3. Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1204