Oświadczenie majątkowe Radnego gminy Ewa Anna Kruklis

 

Oświadczenie majątkowe

Radnego gminy

                                                                                     Zalewo 13.04.2007r.

                                                                                                (miejscowość)

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) Ewa Anna Kruklis

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 01 grudnia 1957r w Ostródzie

                    Nadleśnictwo Miłomłyn - Leśniczy

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiącej mój majątek odrębny:

I

Zasoby pieniężne:

 • środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 33- tys. zł.

- Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: ......... na kwotę: 105- tys. zł.

II

 1. Dom o powierzchni: nie dotyczy o wartości ...... tytuł prawny
 2. Mieszkanie o powierzchni ........m2. o wartości: nie dotyczy tytuł prawny:
 3. Gospodarstwo rolne:

  Rodzaj gospodarstwa  nie dotyczy  powierzchnia

  O wartości:

  Rodzaj zabudowy:

  Tytuł prawny:

  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

 4. Inne nieruchomości: Las

Powierzchnia:  1,79 ha

O wartości: 20 - tys. zł

Tytuł prawny: własność

III

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .....................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji: nie posiadam

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy

V

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączenie mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu- należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI

 1. Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

  - osobiście ...................................................................

  - wspólnie z innymi osobami ......................................

  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ubiegłym roku przychód i dochód w wysokości: .....................................................................

 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności: nie dotyczy
 • Osobiście ...............................
 • wspólne z innymi osobami..........................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII

Inne dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

 

z tytułu zatrudnienia 55.674,53 zł.

IX

Składnik mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

 Nie dotyczy

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakimi zdarzeniami, w jakiej wysokości):

      Nie dotyczy

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

Zalewo , 13.04.2007r.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1232