Nabór na wolne stanowisko Specjalisty d/s Oczyszczalni Ścieków w Zalewie - KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZALEWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY D/S OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W Zalewie

 

Nabór na wolne stanowisko Specjalisty d/s Oczyszczalni Ścieków w Zalewie

 

 

KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZALEWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY D/S OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZALEWIE

 

1)  Wymagania niezbędne

  - wykształcenie: wyższe kierunkowe lub pokrewne Inżynieria środowiska 

      (ścieków i gleby) lub średnie z trzyletnim stażem pracy na oczyszczalni,
- wiedza specjalistyczna z zakresu technologii oczyszczania ścieków,

  - znajomość obsługi komputera,

2)  Wymagania dodatkowe

  

  - umiejętność kierowania zespołem pracowników,

  - 2 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,

 

3)  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

- kontrola i eksploatacja pracy oczyszczalni,
- przygotowywanie planów inwestycyjno-remontowych dla oczyszczalni i    ich 

   realizacja,
- nadzór nad prowadzoną w przedsiębiorstwie gospodarką odpadami,
- przygotowywanie uzgodnień technicznych dotyczących oczyszczalni,
- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych,

 - odpowiedzialność za powierzone mu rzeczowe składniki majątkowe,

 - prawidłowa organizacja pracy podległych mu pracowników,

 - przestrzeganie przepisów dotyczących zabezpieczenia mienia, bezpieczeństwa p.poż. i zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej.

 

 

4)  Wymagane dokumenty:

 

a.    odpis posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

b.    list motywacyjny,

c.     C.V.

d.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,

e.    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

f.      zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

 

5)  Forma i termin składania ofert:

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zalewie lub pocztą na adres:

ul. Targowa 3, 14-230 Zalewo w kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. oczyszczalni ścieków” w terminie do dnia 5 lipca 2007r.

Aplikacje, które wpłyną do zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczególnie CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą a dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

6)  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Kierownika ZGK w Zalewie.

7)  Inne informacje:


           Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zalewie. www.zalewo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje: tel. 089 7588097, tel. kom. 604648577

 

Kierownik Zakładu Gospodarki

                                                      Komunalnej w Zalewie

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1264