PROTOKÓŁ NR XII/07 z XII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 28 czerwca 2007r.

 

 

                          PROTOKÓŁ NR XII/07

 

z XII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 28 czerwca 2007r.

od godz. 1000 do godz. 1245

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.
 4. Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 5. Odczytanie Protokołu Pokontrolnego z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 5 maja 2007 r. Temat kontroli: „Kontrola dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Bartach, w Zespole Szkół w Zalewie oraz w Przedszkolu Miejskim w Zalewie.
 6. Odczytanie Protokołu Pokontrolnego z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 czerwca 2007 r. Tematy kontroli: „Sprawdzenie funkcjonowania „Klubu Integracji Społecznej”, „Sprawdzenie sposobu przyznawania i wykorzystania (zgodnie z trybem wykonania ustalonym w decyzjach administracyjnych) środków przekazanych na zasiłki celowe   ( w sprawach losowych ) za okres od 2004 roku do 2006 roku, nie naruszając jednak przy tym zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r., Nr 201, poz. 926 z późn. zm.).”
 7. Odczytanie Protokołu Pokontrolnego z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25  

      czerwca 2007 r. Temat kontroli: „Kontrola kosztów modernizacji budynku Urzędu  

      Miejskiego w Zalewie pod kątem zgodności z wartością kosztorysową:

a.      sprawdzenie wartości zleceń przekazanych wykonawcom i podwykonawcom,

b.      sprawdzenie pochodzenia, bądź dostawy materiałów oraz wykorzystanie materiałów użytych do wykonania zlecenia,

c.       czy materiały użyte do realizacji modernizacji zostały zakupione przez wykonawców zgodnie z rejestrem rozdysponowania.”

 1. Informacja   na   temat  przyjęcia  do  wiadomości   przez   Radę Miejską   w   Zalewie 

      sprawozdania     Przewodniczącego    Komisji      Budżetu,    Finansów,    Aktywizacji  

      Gospodarczej    i    Planowania    ( dotyczące   stanu     technicznego   i    okoliczności

      towarzyszących  budowie  Oczyszczalni  Ścieków w  Półwsi Gm. Zalewo oraz analizy

      skutków  tej inwestycji w okresie od jej powstania do chwili obecnej)   oraz   podjęcie

      uchwały w tej sprawie.

 1. Informacja na temat „Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla  

       Miasta i Gminy Zalewo na lata 2004 – 2007”.

 1. Wnioski i zapytania radnych.

      11. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

1)      w sprawie: przyjęcia przedłożonego Radzie Miejskiej w Zalewie sprawozdania z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Zalewo na lata 2004-2007”,

2)      w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Zalewo kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,

3)      w sprawie: zmian w budżecie,

 

4)      w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Zalewa Pana Bogdana   

      Hardybały,

      12. Sprawy różne.

      13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

      14. Zamknięcie obrad.

                                                                      

Ad 1.

        XII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak, Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Zalewie. Przywitała: Pana Burmistrza – Bogdana Hardybałę, Panią Sekretarz – Irenę Piechota, Panią Skarbnik – Alinę Mielcarz, Pana Radcę Prawnego – Adama Czołbę, radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół oraz wszystkich pozostałych gości. 

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach uczestniczy 15 radnych,  zaistniało wymagane quorum, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną na sesji Rady Miejskiej są prawomocne.

 

Ad 2.

Pani Przewodnicząca zaproponowała następujące poprawki do porządku obrad:

- pkt 8 zostanie wycofany z porządku obrad na wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania – Pana Janusza Sokołowskiego. Dnia 26 oraz 27 czerwca odbyły się posiedzenia Komisji, na których członkowie komisji zastanawiali się w jaki sposób nakłonić duże przedsiębiorstwa z terenu naszej gminy do budowania przyzakładowych podczyszczalni ścieków. W wyniku obszernych informacji udzielonych przez Pana Burmistrza oraz przez Pana Ryszarda Cympla członkowie komisji doszli do wniosku, że budowa podczyszczalni oraz ich funkcjonowanie idą w dobrym kierunku, a Rada Miejska będzie bacznie przyglądać się dalszym postępom. Budowa przyzakładowych podczyszczalni ma szczególne znaczenie w perspektywie oddania do użytku zmodernizowanej oczyszczalni ścieków na Półwsi. Ścieki, które będą przyjmowane do oczyszczalni muszą spełniać odpowiednie nory, a ścieki z niektórych zakładów, póki co tych norm nie spełniają.

 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ustalony porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 15 radnych

 

Ad 3.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że ma przed sobą protokół z XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 maja 2007 r., który przeczytała i przeanalizowała. Protokół w pełni odzwierciedla przebieg sesji. Wyłożony były do wglądu w Biurze Rady oraz przed sesją.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Kruklis.

Pani Kruklis wniosła następujące uwagi do protokołu:

- pkt 8 – powiedziała, że w protokole źle ujęto jej stanowisko pracy, a mianowicie jest ona jedynie pracownikiem, a nie zarządcą nadleśnictwa.

- w pkt 8 należy uwzględnić osobisty stosunek Pana Burmistrza do powołania Straży Miejskiej w Zalewie, który brzmiał mniej więcej tak: „Pan Burmistrz nie chce uczynić Gminy totalitarną i policyjną a powołanie Straży Miejskiej, byłoby takim właśnie działaniem”.  Dodała, że odsłuchanie nagrania z sesji pozwoli na dokładne zapisanie słów Pana Burmistrza, na które w przyszłości chciałaby się powołać.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że uwagi zostaną wniesione do protokołu.

Ad 4.

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Burmistrza przedstawienie informacji z działalności i wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Pan Burmistrz omówił następujące spotkania:

5-6.06.2007 r.

- udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich,

11.06.2007 r.

- udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin „Jeziorak”,

12.06.2007 r.

- Sarnówek – udział w Konkursie  Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej zorganizowanym 

   przez Zespół Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie,

- podpisanie umowy dotyczącej opracowania zgodności zakresu inwestycji w stosunku do 

  wstępnych wytycznych projektu kluczowego, ocena zgodności miejsca i beneficjenta –  

  ekomariny,

18.06.2007 r.

-Urząd Marszałkowski – podpisanie listu intencyjnego między Panią Poseł Bublewicz, Marszałkiem Sejmiku oraz Wojewodą Warmińsko – Mazurskim (list intencyjny dotyczył współpracy w ramach pracy z trudną młodzieżą poprzez wychowanie przez sport),

19.06.2007 r.

- udział w Zgromadzeniu Związku Gmin „Jeziorak”,

20.06.2007 r.

- Olsztyn,  udział  w   konferencji   szkoleniowej  zorganizowanej  przez  Bank  Gospodarstwa 

   Krajowego nt. wykupu wierzytelności,

- Przedszkole Miejskie, udział w zakończeniu roku szkolnego 6-latków , 

21.06.2007 r.

- Iława – udział  w  konferencji  pt. „Muzeum Regionalne w Iławie jako produkt turystyczny i 

  Edukacyjny”,

22.06.2007 r.

- udział w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Dobrzykach,

25.06.2007 r.

– Swobodna, gm. Dobre Miasto - udział w konferencji, na której przedstawiono pracę „Lokalnych Grup Działania” oraz sposób w jaki mogą pozyskiwać środki pomocowe z Unii Europejskiej,

26.06.2007 r.

- udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji 

  Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż. i Ochrony Środowiska,

- spotkanie z Prezesem Przedsiębiorstwa Inżynierii Ochrony Środowiska „EKOKLAR” w 

  sprawie oczyszczalni ścieków w Półwsi. Dodał, że wystąpiły pewne trudności i należało odbyć wstępną rozmowę z prezesem firmy z udziałem prawnika oraz Pana Ryszarda Cympla. Powiedział, że z chwilą kiedy odeszła firma ze Skierniewic znowu zaczęło się opóźnianie prac. Dodał, że na skutek swojej ostrej wypowiedzi w styczniu na terenie budowy firma „EKOKLAR” zmieniła podwykonawcę robót, który nieprawidłowo wykonywał swoją pracę.

Termin oddania oczyszczalni do użytku upływa 15 października, a główny wykonawca zapowiedział, że zamierza przedłużyć termin do 30 listopada 2007 r. Pan Burmistrz powiedział, że Gmina ma podpisaną drugą umowę z Urzędem Wojewódzkim, który finansuje inwestycje i należy trzymać się terminu wskazanego w tej umowie (15.10.1007 r.)    

27.06.2007 r.

-  udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania,

 

WYDANE ZARZĄDZENIA:

 1. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Girgajny”,
 2. w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Kupin, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa,
 3. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej (była siedziba Urzędu Miejskiego), oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 44/2, położonej w miejscowości Zalewo, przy ul. Kolejowej 14.
 4. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej (była siedziba Urzędu Miejskiego), oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 44/2, położonej w miejscowości Zalewo, przy ul. Kolejowej 14.

 

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma jakieś pytania do Pana Burmistrza? Pytań nie zgłoszono.

 

Ad 5.

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Iwonę Parzyszek – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o odczytanie Protokołu Pokontrolnego V.

Pani Iwona Parzyszek odczytała Protokół Pokontrolny (podpisany Protokół Pokontrolny V stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu).

 

 

Ciąg dalszyprotokołu

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1278