PROTOKÓŁ NR XV/07 z XV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 29 sierpnia 2007r. od godz. 10.00 do godz. 12.15

 

 

                        PROTOKÓŁ NR XV/07

 

z XV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 29 sierpnia 2007r.

od godz. 1000 do godz. 1215

 

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z XII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie oraz XIII i XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie.
  4. Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
  5. Wnioski i zapytania radnych.

      6.  Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

1)      w sprawie: wyrażenia zgody przez Radą Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Olsztynie nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 310 położoną w obrębie Bajdy, Gm. Zalewo.

2)      w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat część z nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 192/2 położoną w miejscowości Zalewo przy ulicy Tartacznej.

3)      w sprawie: sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej części nieruchomości   

      oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka nr 30 położona w  

      miejscowości Zalewo przy ul. 29-go Stycznia na rzecz osoby fizycznej

      (dotychczasowego dzierżawcy), której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w

      nieruchomości wraz z roszczeniem o jej nabycie z mocy odrębnych przepisów.

4)      w sprawie: dokonania zmian w treści załącznika Nr 1 do uchwały Nr IV/18/06

      Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2006 r.

5)      w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

      dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zalewo.

6)   w sprawie: zmian w budżecie gminy.

      7. Sprawy różne.

      8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

      9. Zamknięcie obrad.

 

 

Pełna treść protokołu

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1292