Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ogłasza nabór na stanowisko pacownika socjalnego

Ogłoszenie Nr 1/2008 o naborze

z dnia 9 stycznia 2008r.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

ogłasza nabór na stanowisko

pacownika socjalnego

 

 

1) Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1. pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

     - posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

     - ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

     - ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

2. nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

4. dobry stan zdrowia,

5. cieszy się nieposzlakowaną opinia,

6. obywatelstwo polskie.

           

2) Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1. znajomość ustawy o pomocy społecznej,

2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

3. umiejętność pracy w zespole,

4. umiejętność sprawnej organizacji pracy, dyspozycyjność i operatywność,

5. kreatywność,

6. komunikatywność,

7. umiejętność obsługi komputera.

 

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.  praca socjalna,

2. dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia                   z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom tego potrzebującym,

4. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,

5. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych.

 

4) Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”;

2. list motywacyjny;

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły),

3. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 

4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

5. oświadczenie o niekaralności,

6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska;

       6. kwestionariusz osobowy.

 

5) Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w dziale kadr MOPS w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika socjalnego” lub pocztą na adres Ośrodka, w terminie do dnia 24 stycznia 2008r. do godz. 1400.

 

Adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie, ul. Traugutta 4,                 14-230 Zalewo.

Bliższych informacji udziela: Kierownik MOPS – Jolanta Skrzypiec nr tel. (089) 758-89-61.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.zalewo.f117.pl/  oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ul. Traugutta 4.

 

Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty odrzucone będą odesłane osobom zainteresowanym.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1329