Ogłoszenie Nr 2/2008 o naborze Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta d/s świadczeń rodzinnych

 

 

                                     

Ogłoszenie Nr 2/2008 o naborze

z dnia  12 marca 2008r.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

ogłasza nabór na stanowisko

młodszego referenta d/s świadczeń rodzinnych

 

 

1) Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1. wykształcenie minimum średnie przewidziane w załączniku Nr 3 /tabela VI stanowisk pracowniczych wspólnych dla wszystkich urzędów/ do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych                     w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zmianami);

2. znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych (Jednolity tekst: Dz. U. Nr 139 poz. 992                  z    późn. zmianami);

3. umiejętność obsługi komputera;

4. nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;

5. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;

6. dobry stan zdrowia;

7. cieszy się nieposzlakowaną opinia;

8. obywatelstwo polskie.

           

2) Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

2. umiejętność pracy w zespole,

3. umiejętność sprawnej organizacji pracy, dyspozycyjność i operatywność,

4. komunikatywność,

 

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych:

    - przyjmowanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych,

    - wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń rodzinnych,

                - sporządzanie list wypłat i przelewów,

                - sporządzanie sprawozdań,

                - przygotowanie niezbędnej dokumentacji w przypadku odwołań od wydanych decyzji.    

            2. Udzielanie  niezbędnych  informacji  i  wyjaśnień  na  temat  zasad  przyznawania  świadczeń

                rodzinnych.

             3. Kompletowanie aktów prawnych i informacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

4) Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”;

2. list motywacyjny;

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo bądź dyplom ukończenia szkoły),

4. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

6. oświadczenie o niekaralności,

7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska;

       8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

5) Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w dziale kadr MOPS w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko młodszego referenta d/s świadczeń rodzinnych” lub pocztą na adres Ośrodka, w terminie do dnia 26 marca 2008r. do godz. 1400.

 

Adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie, ul. Traugutta 4,                 14-230 Zalewo.

Bliższych informacji udziela: Kierownik MOPS – Jolanta Skrzypiec nr tel. (089) 758-89-61.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.zalewo.f117.pl/  oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ul. Traugutta 4.

 

Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty odrzucone będą odesłane osobom zainteresowanym.

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1390