BURMISTRZ ZALEWA OGŁASZA PONOWNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY podinspektora d/s budownictwa i zamówień publicznych

 

BURMISTRZ ZALEWA

OGŁASZA PONOWNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora d/s budownictwa i zamówień publicznych

1. Wymagania obowiązkowe:

 

a)      obywatelstwo polskie,

b)      wykształcenie średnie (z uprawnieniami budowlanymi)

c)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

d)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

e)      nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

f)        nie był prawomocnie skazany za przestępstwa, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

g)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

h)      posiada co najmniej 3 letni staż pracy ( preferowany staż w administracji publicznej)

       i)  umiejętność obsługi komputera

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a)       kreatywność, komunikatywność, umiejętność organizacji na stanowisku pracy,

b)      samodyscyplina i odpowiedzialność

c)      umiejętność pracy w zespole

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.       administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi,

b.      prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami zasobów gminnych,

c.       prowadzenie ewidencji i dokumentacji zasobów mienia komunalnego,

d.      nadzór nad właściwym utrzymaniem stadionu miejskiego i szaletów publicznych na terenie miasta,

e.       prowadzenie nadzoru nad obiektem urzędu, w sprawach remontów, przeglądów i napraw,

f.        prowadzenie ewidencji i koordynowanie spraw wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,

g.       opracowywanie podstawowych dokumentów, ogłoszenia o przetargach, prowadzenie postępowania oraz ogłoszenia o wynikach przetargu,

h.       udzielanie niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z przepisami o zamówieniach publicznych, jednostkom organizacyjnym Gminy oraz kontrola zasad, form i trybu udzielanych zamówień publicznych w tych jednostkach.

 

 

 

 

4. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys CV,
  2. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
  3. oryginał kwestionariusza osobowego,
  4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje,
  5. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  6. podpisane pisemne oświadczenie, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych lub za przestępstwo karne skarbowe,
  7. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

 

5. Forma i termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie lub pocztą na adres: ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo w kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko podinspektora d/s budownictwa i zamówień publicznych” w terminie do dnia 31 maja 2008r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczególnie CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą a dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Zalewa.

 

6.  Inne informacje:
           Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zalewie. www.zalewo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje: tel. 089 7588377 wew.14

 

                                                                                                    Burmistrz Zalewa

                                                                                                   Bogdan Hardybała

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1459