PROTOKÓŁ NR XXIX/08 z XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 6 sierpnia 2008 r. od godz. 10.00 do godz. 10.45

 

 

                         PROTOKÓŁ NR XXIX/08

 

z XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się dnia 

6 sierpnia 2008 r.  od godz. 1000 do godz. 1045

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski i zapytania radnych.
  4. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1)      w sprawie: nabycia przez Gminę Zalewo udziału w wysokości 30/32 nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zalewo obręb 2 od osób fizycznych.

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie obrad.

 

 

Ad 1.

        XXIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie, przywitała: Pana Burmistrza – Bogdana Hardybałę, Panią Sekretarz – Irenę Piechotę, Pana Ryszarda Cympla – Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa oraz radnych. 

 

Ad 2.

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w obradach uczestniczy 14 radnych,  zaistniało wymagane quorum, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną na sesji Rady Miejskiej są prawomocne.

Pani Przewodnicząca zapytała czy radni zgłaszają poprawki do porządku obrad. Nikt z radnych nie zgłosił uwag.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ustalony porządek.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 14  radnych.

 

Ad 3 .

Wnioski i zapytania radnych.

Pan radny Czyszek porosił pana Burmistrza o powtórnie oświetlenie wsi w okresie żniwnym do godz. 23 czy 24. Zaproponował, aby w to miejsce wyłączyć lampy zimą nawet już o godz. 21. Dodał, że zimą niewiele się korzysta z  dróg, a ruch wieczorem zamiera.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że oświetlenie zostało wyłączone na okres jednego miesiąca ze względów oszczędnościowych. Dodał, że od dnia 1 sierpnia oświetlenie powinno wrócić do normy. Podkreślił, że lada dzień w każdej miejscowości lampy powinny się zaświecić wieczorem. 

Pani radna Kruklis zapytała czy urząd monitorował sprawę zaoranej drogi w Wielowsi. Dodała, że w tamtym miejscu nic się nie dzieje i wygląda na to, że Pan  Świątkowski zignorował sprawę. Poinformowała, że podobna sprawa pojawiła się w Jaśkowie po spółce Agro „OLSEN”, gdzie sprytnie zginęły 2 drogi.

Pan Burmistrz powiedział, że przypomni o całej sprawie odpowiedniemu pracownikowi i w miarę konieczności zostanie wysłane kolejne pismo.

Pan radny Truszkowski zapytał o planowany remont mostu w Dobrzykach oraz o ewentualne postawienie bocznego mostku dla pieszych.

Pan Burmistrz powiedział, że pod koniec sierpnia rozstrzygnął się przetarg na remont mostu w Dobrzykach. Dodał, że nie wie czy znalazła się firma chętna wykonać remont, gdyż most wpisany jest do rejestru zabytków, a na jego remont przeznaczono 900 tys. zł. Poinformował, że jeśli remont się rozpocznie to przejazd będzie możliwy jedynie przez pół mostu przy ograniczeniu tonażu do 5 ton. Cięższe pojazdy będą musiały jechać objazdem przez Witoszewo.

Pani radna Skolimowska zwróciła uwagę, że droga przez którą ma prowadzić objazd w Witoszewie jest w bardzo złym stanie.

Pan Burmistrz powiedział, że zapewnienie objazdu będzie w gestii Zarządu Dróg Powiatowych. Na dzień dzisiejszy jest to droga leśna i powinno się nią zająć nadleśnictwo.

Pan radny Truszkowski powiedział, że na miejscu remontu był już inwestor i nic nie wspominał o objeździe. Dodał, że była mowa o postawieniu znaku ograniczającego tonaż.

Pan Burmistrz powiedział, że dziś pozna więcej szczegółów, gdyż będzie się widział ze Starostą.

 

Ad 4.

Podjęcie uchwał.

Pan Cympel odczytał projekt uchwały:

1)      w sprawie: nabycia przez Gminę Zalewo udziału w wysokości 30/32 nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zalewo obręb 2 od osób fizycznych.

 

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały. Wyjaśniła, że Rada na poprzedniej sesji podejmowała uchwałę o nabyciu całej działki, ale wystąpiły trudności i jedna osoba nie wyraziła zgody na sprzedaż.  

Pan Burmistrz wyjaśnił, że Gmina chce nabyć grunt jak najszybciej, ponieważ podpisano już wstępny akt. Dodał, że Gmina chce przystąpić do złożenia projektu na plażę miejską w ramach Związku Gmin „Jeziorak”.  Poinformował, że o pozostałą część gruntu może się toczyć sprawa sądowa. Dodał, że osoba, która nie chce sprzedać swojego udziału może ewentualnie robić problemy w przypadku budowania obiektu na tym gruncie. 

Pani radna Skolimowska zapytała, czy ta osoba ma konkretnie wyznaczoną działkę.

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie, bo ona posiada jedynie udział w działce.  Ta osoba myśli, że te jej udziały to jest akurat część gruntu leżącego przy jeziorze.

 

Pani Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie w/w projekt uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14  radnych.

 

Ad. 5

Odpowiedzi na wnioski i  zapytania Radnych.

Zrealizowano w pkt. 3.

 

Ad 6.

Sprawy różne.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że do pana Burmistrza wpłynęło pismo z Starostwa Powiatowego w Iławie z prośba o wyrażenie opinii na piśmie odnośnie uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie: ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala w Iławie. Projekt uchwały dotyczy likwidacji komórek organizacyjnych szpitala, które zaprzestaną funkcjonowania z dniem 31 grudnia 2008 r. Planowane jest zaprzestanie funkcjonowania poradni alergologicznej, poradni endokrynologicznej i stacji dializ. Nieprzerwane udzielanie świadczeń, nie ograniczając ich dostępności zapewni: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej utworzony przez pana doktora Bortkiewicza (alergologia),  przez panią doktor Bożenę Bierek (endokrynologia) oraz spółka, która obecnie wykonuje kontrakt z Szpitalem w zakresie stacji dializ.  Dodała, że w projekcie uchwały jest mowa również o tym, że przekazanie tych świadczeń nastąpi po wpisaniu podmiotów do rejestru zakładów świadczeń medycznych. Poinformowała, że radni przedyskutują temat na najbliższej Komisji Zdrowia i wyrażą swoją opinię.

Pani Skolimowska zapytała czy opinia radnych będzie wiążąca.

Pan Burmistrz powiedział, że taka jest procedura i wymaga się opinii samorządów, która jednak nie jest wiążąca a jedynie ma charakter doradczy. Wyjaśnił, że świadczenia będą dalej dostępne tylko nie w ramach szpitala a w ramach niepublicznych świadczeń zakładów zdrowotnych. Dodał, że Szpital musiał podjąć pewne kroki, aby zatrzymać kryzys. Nowa Pani Dyrektor pełni jedynie obowiązki Dyrektora, gdyż jest ona równocześnie dyrektorem szpitala w Elblągu. Poinformował, że zastępcą Dyrektora szpitala w Iławie został Pan dr Ramel – poprzedni Dyrektor. Podkreślił, że Dyrektorem Szpitala powinna być osobą z autorytetem, a Pani Gelert taki autorytet niewątpliwie posiada.

 

Ad 7.

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Pani Przewodnicząca  dokonała zamknięcia XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

     Protokołowała                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej                                                                                                                                                           

/-/ Iwona Jaroszewska                                              /-/  Krystyna Kacprzak

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1553