Uchwała Nr X/59/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie: przyjęcia przedłożonego Radzie Miejskiej w Zalewie sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Zalewo na lata 2004-2007.

 

                                          

   Uchwała Nr X/59/07

                                      Rady Miejskiej w Zalewie

                                     z dnia 25 kwietnia 2007r.

 

 

 

 

w sprawie: przyjęcia przedłożonego Radzie Miejskiej w Zalewie sprawozdania z realizacji  „Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Zalewo na lata 2004-2007.                    

 

 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15) w zw. z art. 7, ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 14 ust. 13, pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach                     (Jednolity tekst: Dz. U. z 2007r, Nr 39, poz. 251)

Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Miejska w Zalewie przyjmuje przedłożone przez organ wykonawczy sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Zalewo na lata 2004-2007”                      w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1742