Uchwała Nr XII/71/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2007 roku. w sprawie: przyjęcia przedłożonego Radzie Miejskiej w Zalewie sprawozdania z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Zalewo na lata 2004-2007.”

 

   Uchwała Nr XII/71/07

                                      Rady Miejskiej w Zalewie

                                     z dnia 28 czerwca 2007 roku.

 

 

 

 

w sprawie: przyjęcia przedłożonego Radzie Miejskiej w Zalewie sprawozdania z realizacji  „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Zalewo na lata 2004-2007.”                    

 

 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15) w zw. z art. 7, ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska                     (Jednolity tekst: Dz. U. z 2006r, Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Miejska w Zalewie przyjmuje przedłożone przez organ wykonawczy sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska Miasta i Gminy Zalewo na lata 2004-2007”                      w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                  

                                                               

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1743