PROTOKÓŁ NR XXXVI/08 z XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 19 grudnia 2008 r. od godz. 13.30 do godz. 14.20

 


PROTOKÓŁ NR XXXVI/08


z XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła

się 19 grudnia 2008 r. od godz. 1330 do godz. 1420


z następującym porządkiem obrad:


  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Sprawdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

  3. Wnioski i zapytania radnych.

  4. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały:

    1. w sprawie: zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych.

  1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

  2. Sprawy różne.

  3. Zamknięcie obrad.Ad. 1.

Otwarcie obrad sesji.


XXXVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła Pani Krystyna Kacprzak, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Przywitała przybyłe na sesję osoby: Pana Burmistrza – Bogdana Hardybałę, Sekretarz Gminy Panią - Irenę Piechotę, Pana Radcę Prawnego – Adama Czołbę oraz radnych.


Ad. 2.

Sprawdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak stwierdziła, że w obradach uczestniczy 15 radnych, zaistniało wymagane quorum, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną na sesji Rady Miejskiej są prawomocne.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poddała pod głosowanie ustalony porządek obrad.

„Za” przyjęciem porządku głosowało 15 radnych.


Ad 3.

Wnioski i zapytania Radnych.


W związku z brakiem pytań radnych przystąpiono do punktu 4 obrad.


Ad. 4

Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały.


Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poprosiła o zabranie głosu Burmistrza Zalewa Pana Bogdana Hardybałę.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała przypomniał, że Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi do Matyt w ramach środków krajowych „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Niestety Gminie nie przyznano dofinansowania- zarzucono, że droga nie posiada kategorii drogi gminnej. Gmina złożyła odwołanie do tej decyzji. W samym tytule Programu mowa jest o drogach lokalnych, co interpretować można nie tylko jako drogi gminne posiadające nadaną kategorię, ale także drogi inne o znaczeniu lokalnym. Ponadto Gmina uzyskała niezbędne pozwolenia na budowę drogi do Matyt, wydane przez Starostwo Powiatowe.

Pan Burmistrz dodał, że posiada informację, iż niektóre Gminy były informowane wcześniej o konieczności przedłożenia, przy składaniu projektu, uchwały Rady o nadaniu kategorii drogi gminnej lub przedłożeniu dokumentu świadczącego o nadaniu numeru drogi gminnej. Taka informacja do Urzędu Miejskiego w Zalewie nie dotarła. W podobnej sytuacji znalazły się także inne Gminy.

Nadanie drodze do Matyt kategorii drogi gminnej powodowane jest potrzebom zabezpieczenia się przed ewentualną, podobną sytuacją w przyszłości np. przy składaniu wniosku o dofinansowanie budowy drogi ze środków unijnych.

Pan Burmistrz powiedział, że chwilowo nie będzie podejmowana Uchwała w sprawie zmian w budżecie, dotycząca przeniesienia środków przeznaczonych na krajowy Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, gdyż trwa procedura odwoławcza i trzeba poczekać na jej zakończenie.

Pan Burmistrz poinformował Radnych, że w przedstawionym projekcie uchwały uwzględniono nadanie kategorii drogi gminnej nie tylko drodze do Matyt, ale innym drogom o znaczeniu lokalnym, które są często uczęszczane (droga Urowo- Murawki- Urowo, droga Janiki Wielkie- Kęty, droga Dobrzyki- Koziny, droga Dobrzyki – kolonia Bujwidowo).

Pan Burmistrz dodał, że w przyszłości będzie należało pomyśleć o sporządzeniu mapy dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, chwilowo jest to jednak zbyt kosztowne.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak zauważyła brak załączników do omawianej uchwały.


Inspektor do spraw inwestycji, drogownictwa, gospodarki wodnej i melioracji Pan Tadeusz Mizgier, przedłożył mapy i udzielił wyjaśnień dotyczących dróg, dla których ma zostać nadana kategoria drogi gminnej.


Inspektor do spraw inwestycji, drogownictwa, gospodarki wodnej i melioracji Pan Tadeusz Mizgier poinformował, że pierwszą drogą, dla której miałaby zostać nadana kategoria drogi gminnej jest droga biegnąca od drogi powiatowej Dobrzyki- Jerzwałd do lasu za wsią Matyty, jest to odcinek 2,5 km. Drugą drogą jest swoista obwodnica biegnąca z Urowa do Murawek i z Murawek do Urowa. Trzecia droga dotyczy odcinka drogi z Janik Wielkich do granicy gminy w kierunku miejscowości Kęty. Czwartą drogą jest droga biegnąca od wsi Dobrzyki do Kozin, a piąta przebiega od Dobrzyk (jadąc od strony Zalewa skręca się w lewo przed mostem nad kanałem dobrzyckim, następnie na najbliższym skrzyżowaniu ponownie w lewo) do kolonii Bujwidowo.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała przeprosił radnych za zaistniałą sytuację (braku załączonych map).

Radna Pani Jolanta Grzywna zapytała, czy drogi przedstawione w projekcie uchwały zostaną ujęte w projekcie przy ubieganiu się o dofinansowanie.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała odparł, że jest to zabezpieczenie na przyszłość.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że może warto wszystkim drogom o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy nadać kategorię dróg gminnych.

Radna Pani Ewa Krukils odparła, że nie wszystkie drogi wymagają nadania kategorii drogi gminnej.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała wyjaśnił, że potrzeba nadania kategorii drogi gminnej występuje dla tych dróg, z których najczęściej korzystają mieszkańcy. Nie ma potrzeby nadawania wszystkim drogom lokalnym kategorii dróg gminnych.

Radna Pani Jolanta Grzywna zapytała, jak wygląda sytuacja dróg, przy których w przyszłości mają stanąć elektrownie wiatrowe.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała odpowiedział, że na przykład droga biegnąca z ulicy Sienkiewicza do Sadławek ma nadana kategorię drogi gminnej. Dodał, że usytuowanie cześci wiatraków planowane jest wzdłuż drogi powiatowej (Kupin- Janiki Wielkie).

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak zapytała, czy na kolonii Bujwidowo mieszka dużo osób.

Radny Pan Jarosław Piechotka odparł, że sporo.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała dodał, że droga biegnąca do Bujwidowa łączy się z drogą powiatową i w przyszłości będzie można ją zaadaptować jako połączenie w kierunku Rudni.

Radca Prawny Pan Adam Czołba dodał, że warto poprawić zapis w projekcie uchwały z „zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych” na „zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych”, gdyż w ustawie zawarty jest zapis mówiący o drogach o znaczeniu lokalnym, a nie drogach lokalnych.

Dodał, że twórcy Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych nie do końca są precyzyjni, gdyż traktując dosłownie zapis w tytule programu, drogami lokalnymi są wszystkie drogi, niekoniecznie posiadające kategorię drogi gminnej. Ponadto twórcy programu w wytycznych podali, że załącznikiem musi być uchwała dotycząca zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania, natomiast w żaden sposób nie wspomniano, że potrzebne jest potwierdzenie kategorii drogi gminnej.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała dodał, że pieniądze w ramach programu podzielono równo między wszystkie województwa, a wiadomo, że różnią się one powierzchnią- czasami znacznie. Dodatkowo z tych środków mogą korzystać nie tylko gminy, ale i powiaty.

Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak odczytała projektu uchwały.


  1. w sprawie: zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych.Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.


Ad.5

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.


W związku z brakiem pytań radnych przystąpiono do punktu kolejnego obrad.


Ad.6

Sprawy różne.


Radna Pani Danuta Helwak poinformowała, że mieszkańcy Bart proszą o przeniesienie tablicy informacyjnej znajdującej się przy posesji Pana Guta w okolice przystanku autobusowego mieszczącego się przy drodze do Girgajn.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała powiedział, że nie widzi przeszkód, aby tablicę przenieść. Zadanie to mogą wykonać mieszkańcy, którzy wiedzą najlepiej, gdzie ustawić tablice informacyjną, tak by spełniała swoją funkcję.

Radny Pan Janusz Sokołowski poinformowała, że od 1 stycznia 2009r. w Jerzwałdzie nie będzie poczty.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała odpowiedział, że zaakceptował pomysł by punkt pocztowy funkcjonował przy Zespole Parków Krajobrazowych. Dodał, że w przyszłości podjęte zostaną starania by w Jerzwałdzie powstał punkt przedszkolny. Poinformował, że istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na utworzenie i prowadzenia takiego punktu, a ponadto w związku ze zmianami w systemie oświaty i obniżeniem wieku szkolnego, warto starać się, by już najmłodsze dzieci miały możliwość kontaktów z grupą rówieśniczą oraz korzystania z różnych form edukacyjnych.

Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że w miejscowościach Surbajny, Zatyki rozregulowane jest oświetlenie uliczne, lampy palą się nieadekwatnie do pory dnia i nocy. Dodał, że w Surbajnach mieszka czterech gospodarzy, a zainstalowanych jest siedem lamp, w związku z czym wnioskuje zdjęcie trzech lamp.

Radny Pan Tadeusz Józefowicz powiedział, że jest przeciwny zdejmowaniu lamp skoro są zamontowane. Proponuje wyregulowanie oświetlenia tak, by lampy paliły się wtedy, gdy jest to potrzebne.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała powiedział, że na Surbajnach oświetlenie nie posiada zegara czasowego, ale czujkę ciemno- zmierzchową. Czujkę trzeba wymienić na zegar. Dodał, że na terenie gminy sukcesywnie dokonuje się zamian czujek na zegary, niemniej wiąże się to z kosztami i nie od razu można wymian dokonać we wszystkich miejscowościach. Z czasem czujka w Surbajnach zostanie wymieniona.

Radny Pan Mirosław Czyszek dodał, że w Surbajnach lampy oświetleniowe umieszczone są zbyt gęsto.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała dodał, że podziela zdanie, iż w Surbajnach jest za dużo lamp. Niektóre z nich znajdują się za drzewami i w okresie letnim zamiast oświetlać drogę oświetlają roślinność.

Radny Pan Tadeusz Józefowicz powiedział, że wyłączyć należy te lampy, które są zbędne.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała odparł, że tak właśnie będzie robione.

Radny Pan Andrzej Małachowski poprosił by utwardzić parking przy kościele w Borecznie.

Burmistrz Zalewa Pan Bogdan Hardybała odparł, że sukcesywnie w miejscach koniecznych nawożony jest gruz. Poinformował, że Gmina w końcu otrzymała zgodę konserwatora zabytków na rozebranie budynku dawnej szkoły w Borecznie.


Ad 8.

Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonała zamknięcia obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

Protokołowała                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1776