Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

 

Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008r. z późn. zm.) organy administracji właściwe w sprawach dokumentów zwierających informacje o środowisku i jego ochronie są zobowiązane do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o tych dokumentach, w formie elektronicznej i do udostępnienia go w BIP (art. 19 ust. 7a)

Karta typu A Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

Karta typu B Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

Karta typu C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karta typu D  
Polityka, strategia, plan lub program

Karta typu E Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych, karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadówKarta typu F 
Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii

Karta typu G
Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karta typu H  
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karta typu I  
Inne dokumenty


Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1778