Uchwała Nr XXXVII/268/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

 

Uchwała Nr XXXVII/268/08

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Dochody budżetu gminy w wysokości 21.950.746 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 17.401.961 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.548.785 zł.
§ 2


 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.480.670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
  z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.299.007 zł,
  wydatki majątkowe w wysokości 10.181.663 zł.

 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 10.008.193 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.638.193 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3


1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.529.924 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów w kwocie - 4.529.924 zł,

 1. Przychody budżetu w wysokości 5.988.144 zł, rozchody w wysokości 1.458.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4


W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 30.000 zł,

 2. celową w wysokości - 24.955 zł,

z przeznaczeniem na

  1. wydatki jednostek pomocniczych - 22.455 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.500 zł


§ 5


 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6


 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.


§ 7


 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

 1. zakładów budżetowych: przychody – 1.621.285 zł, wydatki – 1.621.285 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 122.564 zł; wydatki – 122.564 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 8

 1. Dotacje przedmiotowe dla ZGK Zalewo

 1. z tytułu dopłaty do utrzymania mieszkań komunalnych -106.492 zł,

 2. z tytułu dopłaty do oczyszczania ulic i placów - 55.000 zł,

 3. z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni n terenie gminy - 43.279 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

 1. Dotacje podmiotowe dla:

 1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 507.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 64.100 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.§ 9


 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 20.000 zł,

 2. wydatki - 28.300 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.§ 10


Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,

 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.529.924 zł,

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.458.220 zł.


§ 11


Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 22.455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.


§ 12


Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

 2. zaciągania zobowiązań:

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.

 3. dokonywania zmian w planie wydatków nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych nie powodujących zmiany zadania inwestycyjnego w ramach tego samego działu.

 5. dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących,

 6. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie,

 7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł,

 8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13


Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a.


§ 14


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.


§ 15


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Plik do pobrania - Budżet Gminy na 2009 rok
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1789