Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „

Zalewo, dnia 14 październik 2003 r. Burmistrz Zalewa F- 311 – 1/03 Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „ Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zmianami ) w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wyjaśnienia stosowania przepisów prawa podatkowego tj opodatkowania gruntów sklasyfikowanych w ewidencji jako „ Bi „ ( inne tereny zabudowane i „ dr „ ( drogi ) uprzejmie wyjaśniam , co następuje: Grunty mogą być opodatkowane trzema rodzajami podatków lokalnych samorządowych), tj. podatkiem rolnym , podatkiem leśnym lub podatkiem od nieruchomości. Zgodnie z zasadą wprowadzoną przez ustawodawcę w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. a wyrażoną w znowelizowanych przepisach podatkowych , a mianowicie art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 1993 r. Nr 94 , poz. 431 z późniejszymi zmianami ), art. 2 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9 , poz. 84 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 , poz. 1682 ) o rodzaju podatku decyduje klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków . Podatkiem rolnym są objęte tylko grunty sklasyfikowane jako użytki rolne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza . Podatkiem leśnym opodatkowuje się natomiast grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy jeżeli nie jest na nich prowadzona działalność gospodarcza. Pozostałe wszystkie inne grunty jak również budynki , budowle związane z działalnością gospodarczą są opodatkowywane podatkiem od nieruchomości. Zaliczanie poszczególnych gruntów do poszczególnych rodzajów podatków normuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38 poz. 454 ) . Grunty sklasyfikowane jako „ dr „ ( drogi ) zgodnie z § 68 ust.3 pkt. 7 cytowanym rozporządzeniem są zaliczane do terenów komunikacyjnych , które wchodzą w skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych i tym samym podlegają podatkowi od nieruchomości. W świetle art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach lokalnych ( tj. Dz.U. z 2002r. Nr 9 , poz. 84 ze zmianami ) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 1) grunty , 2) budynki lub ich części , 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają , zgodnie z przepisem ust.2 i 3 wymienionego artykułu , między innymi grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne , grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy , z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, budowle dróg publicznych wraz z pasami drogowymi oraz zajęte pod nie grunty. Zgodnie z przepisem art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Tekst jednolity : Dz.U. z 2000r. nr 71 , poz. 838 ze zmianami ) drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie : 1) drogi krajowe 2) drogi wojewódzkie 3) drogi powiatowe 4) drogi gminne. Drogi , których właścicielem jest podatnik w żaden sposób nie można zaliczyć do jakiejkolwiek z wymienionej wyżej kategorii dróg publicznych. Należy również zaznaczyć , że w myśl przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Tekst jednolity : Dz.U. z 1993r. Nr 94 , poz. 431 ze zmianami ) grunt sklasyfikowany jako drogi „ dr” nie jest użytkiem rolnym , który podlega przepisom tej ustawy. Grunty posiadające klasyfikację „ Bi ” podlegają również opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wynika to wprost z treści rozporządzenia Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Grunty o symbolach „ Bi „ nie stanowią użytków rolnych ani gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych lub lasów , a w związku z tym nie są wyłączone spod opodatkowania podatkiem od nieruchomości ( art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) . Odnosząc się natomiast do pisma z dnia 25 lutego 2003r. dotyczącego podjęcia wspólnego stanowiska Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii , Ministerstwa Finansów i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów w sprawie zapewnienia aktualności operatów ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowania ich do stanu pranego , wynikającego z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.w sprawie ewidencji grunt i budynków ( Dz.U. Nr 38 , poz. 454 ) w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. przepisów ustaw : z dnia 30 października 2002r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 200 , poz. 1683) , z dnia 10 października 2002r. o zmianie ustawy o podatku rolnym ( Dz. U Nr 200 , poz. 1680 ) oraz z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 , poz. 1682 ze zmianami )to pragnę uprzejmie wyjaśnić jaki jest sens powyższego stanowiska . W celu doprowadzenia ewidencji gruntów i budynków do aktualizacji faktycznej i prawnej w ramach współpracy organy podatkowe gmin powinny , po dokonaniu pogłębionej analizy stanu faktycznego i prawnego przedstawić starostom zbiorcze zestawienie rozbieżności stanu rzeczywistego wykorzystywania gruntów i oznaczeń ujawnionych w ewidencji , które zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 3 załącznika 6 do ww rozporządzenia są „ gruntami zabudowanymi i zurbanizowanymi „ w operacie ewidencyjnym oznaczone są jako „ grunty rolne zabudowane „ lub jako „ grunty rolne”. Zgodnie z posiadanym wypisem z rejestru gruntów z dnia 19 września 2002 r. oraz posiadaną w tym zakresie dokumentacją ( mapki ) należy stwierdzić iż działka oznaczona Nr ...... w obrębie Jaśkowa posiada grunty sklasyfikowane jako „ Bi „ o powierzchni 0,40 ha fizycznego oraz działka o Nr ....... w obrębie Jaśkowa posiada grunty sklasyfikowane jako „ Bi „ o powierzchni 7,87 ha fizycznego . Na gruntach tych działek znajdują się budynki gospodarcze .Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia dotyczące przepisów podatkowych należy stwierdzić iż posiadane przez Waszą Spółkę grunty sklasyfikowane jako „ Bi „ nie stanowią użytków rolnych ani gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych lub lasów i tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=196