Burmistrz Zalewa informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Zalewie.

 

Burmistrz Zalewa informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Zalewie.1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Zalewie ul. Częstochowska 8.

2. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
a) obywatelstwo polskie,
b) ukończone 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie i przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe,
g) co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywania przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
h) osoba musi posiadać następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
- certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
- ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub
- złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub
- uprawnienia biegłego rewidenta

3. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należą czynności określone w art. 48 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U 2005, Nr 249, poz 2104 z późn. zmianami)

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) CV i list motywacyjny,
b) kopia dowodu osobistego,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje uprawniające do przeprowadzania audytu      wewnętrznego,
d) kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
e) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz
o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
f) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem AUDYTOR WEWNĘTRZNY oraz imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie lub wysłać na adres: Urząd Miejski, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo , w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku do godziny 15:00.

6. Inne informacje:
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy ( przyjmujemy jedynie kserokopię dokumentów). Wymagane własnoręczne podpisy na składanych oświadczeniach. Oferty odrzucone w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.
Dodatkowe informacje tel. 089 7588377 w.32

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2083