Uchwała Nr L/372/09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy Zalewo

 

Uchwała Nr L/372/09

Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się

                     o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy Zalewo

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001.r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) 

 

 

Rada Miejska w Zalewie
uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.   Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy Zalewo powinien spełnić następujące wymagania:

 

1)      posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko, grzebowisko lub spalarnia zwłok zwierzęcych;

 

2)      posiadać przeszkoloną kadrę;

 

3)      w razie potrzeby zapewnić pomoc lekarsko – weterynaryjną;

 

4)      posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego  prowadzenia określonej działalności, w szczególności:

 

a.       dla prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt:

- atestowanymi urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania  i obezwładniania zwierząt,

- pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt,

- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,

- środkami służącymi do transportu i przetrzymywania zwierząt (np. klatkami);

                        - odpowiednimi pomieszczeniami do przetrzymywania zwierząt;

 

b.      dla prowadzenia grzebowiska:

- środkami służącymi do transportu zwłok zwierzęcych,

- narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych,

- pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych,

- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych   z zastrzeżeniem ust. 2

 

c.       dla prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych:

- pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych,

- piecem do spalania zwłok zwierzęcych z zastrzeżeniem ust. 3,

- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,

- środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych   w procesie spalania bądź posiadać umowę gwarantującą odbiór bądź pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania.

 

d.      dla prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

- dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, pojazdem i środkami przystosowanymi do transportu zwierząt,

- posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt,

- prowadzić ewidencję zwierząt wyłapanych.

 

2.      Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, wówczas powinien przedłożyć stosowna umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.

 

 

3.      Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje piecem do spalania zwłok zwierzęcych, wówczas powinien przedłożyć stosowna umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.


  § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§ 3

 

Uchwała podlega publikacji w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zalewie oraz w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych Urzędu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2098