Uchwała Nr L/370/09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2010 r.

 

 

Uchwała Nr L/370/09

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 22 grudnia 2009 r.

 

 

                                                                           

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2010 r.

                                                            

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

 

 

Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dochody budżetu gminy w wysokości 23.852.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 16.928.825 zł,
            dochody majątkowe w wysokości 6.923.425 zł.

 

§ 2

 

1.        Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.295.625 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.858.448 zł,
            wydatki majątkowe w wysokości 11.437.177 zł.

2.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010‑2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.      Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 11.051.624, zgodnie  z załącznikiem 2, 3 i 3a.

4.      Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.754.444 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 4.

5.      Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

         - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

 

 

§ 3

 

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.443.375 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)      kredytów w kwocie 4.273.750 zł,

2)      wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 169.625 zł.

 

§ 4

 

Przychody budżetu w wysokości 5.909.893 zł, rozchody w wysokości 1.466.518 zł, zgodnie   z załącznikiem nr 7.

 

§ 5

 

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1)                  finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,

2)                  finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.273.750 zł,

3)                  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.466.518 zł.

 

§ 6

 

1.      Ustala się dochody w kwocie 98.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.      Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 7

 

Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 227.194 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 227.194 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 8

 

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

  1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

  2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

  3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

1)      dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy   o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

       - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych nie powodujących zmiany  zadania inwestycyjnego w ramach tego samego działu.

- dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących,

2)      przekazywania Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami oraz wynagrodzeń i pochodnych,

3)      przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4)      zaciągania zobowiązań:

a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy   i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,

  5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych  bankach.

 

§ 9

 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

 

§ 10

 

1.      Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

1)   zakładów budżetowych: przychody – 2.398.538 zł, koszty – 2.383.538 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2.      Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 254.210 zł, wydatki – 254.210 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 10.

 

 

 

 

 

§ 11

 

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody        - 56.000 zł,

2)      wydatki           - 56.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

§ 12

 

1.    Rezerwa ogólna wynosi 30.000 zł.

2.    Rezerwa celowa wynosi:

- 2.500 zł – z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 13

 

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12 a.

 

§ 14

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 15

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

 

Budżet Gminy na 2010 rok - plik do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2101