OBWIESZCZENIE Burmistrza Zalewa o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Zalewa

 

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko

                Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz  art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 6 stycznia 2010 roku zostało wydane Postanowienie, znak: OŚ – 7624/7/09 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu   o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury do dystrybucji gazu ziemnego na obszarze gminy Zalewo w skład której wchodzić będą następujące elementy: budowa instalacji do zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG wraz ze stacją redukcyjną, nawanialnią i kotłownią na części działki o numerze ewidencyjnym nr 267, obręb Kupin oraz sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie miasta i gminy Zalewo.

Niniejsze postanowienie zostało wydane w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Postępowanie toczy się na wniosek  inwestora:                                                                 

Energia Mazury Sp. z o.o., ul. Królewska 16, 00–103 Warszawa

           Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Zalewie,

ul. Częstochowska 8, pokój nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Otrzymują:

  1. Inwestor         
  2. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie
  3. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie
  4. Sołtys wsi Rąbity i Międzychód – celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń
  5. a/a
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2104