OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zalewo, dnia 03. 02. 2010 r.

 

 

 

 

               OBWIESZCZENIE           Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  w związku z art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku  Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

 

Burmistrz Zalewa

 

podaje do publicznej wiadomościinformację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów w miejscowości Zalewo, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi jako działki nr 52, 53/2, 51/5, 233 obręb Zalewo.

W związku z powyższym informuję, że w trybie art. 10 § 1 k.p.a. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Zalewie,  ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo (pok. 10) w godzinach urzędowania w ciągu 7 dni od dnia doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

 

Burmistrz Zalewa

                                                                                                                                /-/ Bogdan Hardybała

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2117