OBWIESZCZENIE Burmistrza Zalewa wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Zalewa

 

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko

                Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz  art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 25 lutego 2010 roku zostało wydane Postanowienie, znak: OŚ – 7624/2/10  o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65, obręb Dobrzyki, gmina Zalewo

Niniejsze postanowienie zostało wydane w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Postępowanie toczy się na wniosek  inwestora:                                                                                      

 Pani Iwony Fiedorowicz,

zam. Rąbity 14,

14 – 230 Zalewo

           Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Zalewie, ul. Częstochowska 8, pokój nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Otrzymują:

  1. Inwestor         
  2. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie
  3. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie
  4. strony postępowania zgodnie z art. 49 k. p. a.
  5. a/a
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2143