POSTANOWIENIE zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65, obręb Dobrzyki, gmina Zalewo.”

 

                                                                                                          Zalewo, dnia 15. 03. 2010r.

 

Nasz znak:

OŚ – 7624/2-3/10

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 i art. 101 § 1, § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.),  w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Iwony Fiedorowicz , zam. Rąbity 14, 14 – 230 Zalewo  dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65,   obręb Dobrzyki, gmina Zalewo

postanawiam:

 

1. Zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65, obręb Dobrzyki, gmina Zalewo. 

2. Postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia przez Panią Iwonę Fiedorowicz ,  zam. Rąbity 14, 14 – 230 Zalewo raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie

 

           Z dniem 3 lutego 2010r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pani Iwony Fiedorowicz, zam. Rąbity 14, 14 – 230 Zalewo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65, obręb Dobrzyki, gmina Zalewo.” Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.        

          W związku z powyższym działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008r.   Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), Burmistrz Zalewa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 17 lutego 2010r. otrzymano opinię sanitarną (sygn.: ZNS 4316-R-5/2010),   w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził że dla w/w przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Postanowieniem z dnia    10 lutego 2010r. znak: RDOŚ-28-WSTE-6613-0003-032/10jm wyraził opinię, że istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  planowanej inwestycji     i opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym    z art. 66 w/w. ustawy.

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2010r. znak: OŚ – 7624/2/10 nałożono na Panią Iwonę Fiedorowicz, zam. Rąbity 14, 14 – 230 Zalewo obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określono zakres raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Działając zgodnie z art. 69 ust. 4 w/w ustawy organ wydaje niniejsze postanowienie   o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

 

                                                  POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Zalewa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

 

Otrzymują:

1. Pani Iwona Fiedorowicz

    zam. Rąbity 14

    14 – 230 Zalewo

2. Strony postępowania – informacja na: 

      tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie                                                            

      strona  internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie

      strony  postępowania zgodnie z art. 49 k. p. a.     

3. a/a                                                                                        

 

 

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

      Wydział  Spraw Terenowych I                                                                                                           

      ul. Wojska Polskiego 1

       82 – 300 Elbląg

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Sienkiewicza 10

   14 – 200 Iława

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2170