OBWIESZCZENIE Burmistrza Zalewa o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Zalewa

 

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko

                Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz  art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 7 kwietnia 2010 roku zostało wydane Postanowienie, znak: OŚ – 7624/3-4/10  w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanału Elbląskiego na szlaku żeglownym Miłomłyn – Iława, km 6+600-10+010” na terenie gminy Miłomłyn w powiecie ostródzkim i gminy Zalewo w powiecie iławskim, województwo warmińsko – mazurskie.

           Niniejsze postanowienie zostało wydane w związku z prowadzonym postępowaniem  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Postępowanie toczy się na wniosek:                                                                 

Inwestora: Pana Rafała Pankau, Industria Project Sp. z o. o., ul. Biała 1,                                   

80 – 435 Gdańsk działającego w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej               

 w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk

           Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego                         

w Zalewie, ul. Częstochowska 8, pokój nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Otrzymują:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej               

    ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk                                                                                           

2. Pan Rafał Pankau, Industria Project Sp. z o. o.,

    ul. Biała 1, 80 – 435 Gdańsk

3. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie                                                            4. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie                                                                                         5. strony postępowania zgodnie z art. 49 k. p. a.                                                                                                6. a/a

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2208