Postanowienie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przed­sięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

 

                                                                                                                                  

                                                                                                    Zalewo, dnia 7 kwietnia 2010 r.

 

Nasz znak:

OŚ-7624/3-4/10

 

 

 

Postanowienie

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku  z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), oraz na podstawie § 3 ust. 1               pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przed­sięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

 

- po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Pana Rafała Pankau, Industria Project Sp. z o. o.

 ul. Biała 1, 80 – 435 Gdańsk działającego w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk

 

    postanawiam

 

uznać że przedsięwzięcie pn. „Przebudowa kanału Elbląskiego na szlaku żeglownym Miłomłyn – Iława, km 6+600-10+010” na terenie gminy Miłomłyn  w powiecie ostródzkim  i gminy Zalewo w powiecie iławskim, województwo warmińsko – mazurskie   nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 18 lutego 2010 roku wpłynął wniosek Pana Rafała Pankau, Industria Project Sp. z o. o. ul. Biała 1, 80 – 435 Gdańsk działającego w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa kanału Elbląskiego na szlaku żeglownym Miłomłyn – Iława, km 6+600-10+010” na terenie gminy Miłomłyn  w powiecie ostródzkim i gminy Zalewo   w powiecie iławskim, województwo warmińsko – mazurskie.”           

Przedsięwzięcie to zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu   o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.) jako przedsięwzięcie, dla którego obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska    w Olsztynie, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko    i potrzeby sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 8 marca 2010r.,    znak: ZNS-4316-R-9/2010 stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja polegać będzie na pogłębieniu w/w odcinka kanału oraz zostaną usunięte przeszkody, takie jak powalone drzewa. Trasa udrożnienia toru wodnego kanału zostanie przeprowadzona w taki sposób, by nie naruszyć obu brzegów kanału. W ramach inwestycji nie będą prowadzone prace związane z umacnianiem brzegów kanału ani wycinka drzew porastających jego brzegi. Inwestycja realizuje cel publiczny związany z poprawą funkcjonalności, warunków żeglugowych i bezpieczeństwa użytkowników Kanału. Prowadzone prace i roboty budowlane nie będą znacząco ingerowały w środowisko. Będą miały charakter lokalny, przemijający. Przedsięwzięcie obejmuje odcinek kanału obecnie wykorzystywany do uprawiania żeglugi. W wyniku realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie jego przeznaczenie. Poprawione zostaną parametry żeglugowe kanału, a usunięte przeszkody i ograniczenie z toru wodnego będą sprzyjały zapewnieniu bezpieczeństwa na istniejącej drodze wodnej dla użytkowników kanału, przy jednoczesnym poszanowaniu istniejących uwarunkowań środowiskowych.

W ocenie PPIS w Iławie dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 1 marca 2010r. znak: RDOŚ-28-WSTE-6613-0003-046/10/ks wezwał do uzupełnienia wniosku. 

Urząd Miejski w Zalewie pismem z dnia 9 marca 2010r. znak: OŚ. 7624/3-3/10 uzupełnił wniosek.

Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Postanowieniem z dnia   17 marca 2010r., znak: RDOŚ-28-WSTE-6613-0003-046/10/ks wyraził opinię że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w odległości ok. 1 km od Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Iławska” oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Lasy Iławskie.” W związku z usytuowaniem planowanego przedsięwzięcia poza obszarami włączonymi do sieci Natura 2000 oraz uwzględniając zakres i charakter inwestycji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na Obszar Natura 2000.

Ponadto planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego – wyznaczonego Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 111 z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2008r., Nr 176, poz. 2579).

             W trakcie prowadzenia robót będą zastosowane następujące rozwiązania techniczno – organizacyjne, w celu wyeliminowania negatywnych oddziaływań na środowisko, m. in.:

- zaplecze budowy będzie zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie   z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni: teren zaplecza budowy należy uszczelnić, po zakończeniu prac teren zaplecza budowy należy przywrócić do stanu poprzedniego;

- zaplecze budowy będzie wyposażone w sanitariaty; ścieki socjalno – bytowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie systematycznie usuwana przez uprawnione podmioty;

- wytworzone odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, na nieprzepuszczalnym podłożu, w szczelnych pojemnikach oraz systematycznie odbierane przez uprawnione podmioty;

- prace będą prowadzone przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, o niskim poziomie emisji spalin i małej uciążliwości akustycznej;

- plac budowy będzie wyposażony w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych – ewentualne rozlanie lub wyciek należy niezwłocznie usunąć;

- przed przystąpieniem do robót pogłębiarskich urobek zostanie poddany badaniom  i w zależności od uzyskanych wyników zostanie zagospodarowany zgodnie     z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach: w przypadku składowania urobku na polu refulacyjnym, przyjęta technologia wydobycia i składowania urobku powinna zapewnić ochronę walorów krajobrazowych Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego oraz zabezpieczyć wody powierzchniowe przed spływem refulatu z miejsca jego składowania; bagrowanie należy prowadzić w dół kanału, w celu umożliwienia zagrożonej faunie dennej spływu w dolne odcinki, gdzie roboty nie będą prowadzone;

- prace będą prowadzone w sposób ograniczający niszczenie i uszkadzanie roślinności: drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania robót należy zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem; prace należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od dnia 1 marca do dnia 31 lipca;

- powalone drzewa będą usuwane tylko w miejscach stwarzających zagrożenie    i ograniczających żeglugę. 

W realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie mają zastosowania szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko tj. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji; powiązań z innymi przedsięwzięciami,     w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; wykorzystanie zasobów naturalnych; ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji  i stosowanych technologii. Ponadto planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno – błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszarach wybrzeży; obszarach górskich lub leśnych; obszarach objętych ochroną ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000; obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone; obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; obszarach przylegających do jezior czy na obszarach ochrony uzdrowiskowej.

            Zaproponowane przez Inwestora rozwiązania chroniące środowisko zapewniają jednak ograniczenie negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko.

            Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia, oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko będzie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym i będzie ograniczało się do fazy jego realizacji; nie spowoduje zmiany użytkowania przedmiotowego odcinka Kanału Elbląskiego. Po realizacji prac będzie on nadal wykorzystywany, zgodnie z przeznaczeniem, jako śródlądowa droga wodna.

            Biorąc pod uwagę opinie organów opiniujących, informacje zawarte w złożonych dokumentach załączonych do wniosku stwierdzam, iż w przedmiotowej sprawie brak jest konieczności nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

                                              

 

Otrzymują :

1. Pan Rafał Pankau

    Industria Project Sp. z o. o.

    ul. Biała 1

    80 – 435 Gdańsk

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

    ul. Rogaczewskiego 9/19

    80 – 804 Gdańsk

3. Urząd Miejski w Zalewie                                    

    ul. Częstochowska 8

    14 – 230 Zalewo

4. a/a

 

 

 

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

    Wydział Spraw Terenowych I

    ul. Wojska Polskiego 1

    82 – 300 Elbląg

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Sienkiewicza 10

   14 – 200 Iława

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2209