PROTOKÓŁ NR LII/10 z LII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 29 marca 2010 r. od godz. 10.00 do godz. 12.55

 

                                        PROTOKÓŁ NR LII/10

 

z LII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła

się 29 marca 2010 r. od godz. 1000  do godz. 1255

 

z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z LI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie.

4.      Odczytanie Protokołu Pokontrolnego Nr XXX Komisji Rewizyjnej z posiedzeń z dnia 8 marca 2010r. i 15 marca 2010r.

5.      Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.

6.      Wnioski i zapytania radnych.

7.      Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

 

  1. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. 1-go Maja a ul. Polną i ul. Działkową, a także terenu przyległego do ul. Polnej jako działka Nr 30/5.
  2. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki położonej w obrębie Dobrzyki, gm. Zalewo.
  3. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębie geodezyjnym Urowo.
  4. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębie geodezyjnym Pozorty- działki Nr: 72, 73/3, 74/3, 75/3,76/1.
  5. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2010r.
  6. w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Zalewo kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.            
  7. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 194/2 położoną w obrębie 1 Zalewo.
  8. w sprawie: wyrażenia opinii (jedynie w niewielkiej części jest ona opinią pozytywną) odnośnie uznania lasów za ochronne na terenie Gminy Zalewo.
  9. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 192/2 położoną w obrębie 1 Zalewo.
  10. w sprawie: zamiany gruntów niezabudowanych położonych w obrębie 2 Zalewo.

 

8.      Sprawy różne.

9.      Zamknięcie obrad.

 

Pełna treść protokołu

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2210