OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

 

                                                  

                                                 

 

                                                 OBWIESZCZENIE
                              
O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

 

 

Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z  dnia 3 października 2008r.      o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Zalewa informuje, o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa    w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65, obręb Dobrzyki, gmina Zalewo”


Postępowaniew przedmiotowej sprawie prowadzone jest na wniosek inwestora  Pani Iwony Fiedorowicz, zam. Rąbity 14, 14 – 230 Zalewo

             Na podstawie art. 33 ust. 2 niniejszej ustawy informuję, że dane o wniosku oraz  o raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dostępne są   w Urzędzie Miejskim w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo (pokój nr 10).

Ponadto zwracam się do zainteresowanych stron postępowania z udziałem społeczeństwa, osób fizycznych oraz do organizacji ekologicznych, że w  Urzędzie Miejskim w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo (pokój nr 10) w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego Obwieszczenia  tj. od 08. 04. 2010r. do 28. 04. 2010r. w godzinach: codziennie 800 – 1500; można składać uwagi  i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania.

Na podstawie art. 34 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski i uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. nr 130, poz.1450, z późniejszymi zmianami).

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, pozostawia się bez rozpatrzenia.

          Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zalewie oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zalewie,   ul. Częstochowska 8,14 – 230 Zalewo.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2211