POSTANOWIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65, obręb Dobrzyki, gmina Zalewo.”

 

Zalewo, dnia 7. 04. 2010r.

 

Nasz znak:

OŚ – 7624/2-5/10

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.), 

                                                     postanawia się:

po rozpatrzeniu wniosku Pani Iwony Fiedorowicz , zam. Rąbity 14, 14 – 230 Zalewo podjąć postępowanie zawieszone w dniu 15 marca 2010r. postanowieniem  znak: OŚ – 7624/2-3/10 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65, obręb Dobrzyki, gmina Zalewo.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 3 lutego 2010r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pani Iwony Fiedorowicz, zam. Rąbity 14, 14 – 230 Zalewo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65, obręb Dobrzyki, gmina Zalewo.

Postanowieniem z dnia 15 marca 2010r. postępowanie zostało zawieszone do czasu

przedłożenia przez Panią Iwonę Fiedorowicz, zam. Rąbity 14, 14 – 230 Zalewo raportu                  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 6 kwietnia 2010r. Pani Iwona Fiedorowicz, zam. Rąbity 14, 14 – 230 Zalewo przedłożyła „Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni piasku „DOBRZYKI” w miejscowości Dobrzyki na części działki Nr 320/65, gmina Zalewo, pow. iławski, woj. warmińsko – mazurskie.

            Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Otrzymują:

  1. Inwestor         
  2. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie
  3. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie
  4. strony postępowania zgodnie z art. 49 k. p. a.
  5. a/a

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2212