ZAWIADOMIENIE STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65, obręb Dobrzyki, gmina Zalewo”

 

                                                                                                                             Zalewo, dnia 30 kwietnia 2010r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  STRON  

                     O ZEBRANYCH  DOKUMENTACH  I  MATERIAŁACH  

                               PRZED  WYDANIEM  DECYZJI
           
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm. ) organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku

Inwestora: Pani Iwony Fiedorowicz, zam. Rąbity 14, 14 – 230 Zalewo dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65, obręb Dobrzyki, gmina Zalewo

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo,  pokój nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00 do 15.00 z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.Otrzymują:

1. Pani Iwona Fiedorowicz

    zam. Rąbity 14

    14 – 230 Zalewo

2. Strony postępowania – informacja na: 

      tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie                                                                   

      strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie                                                                                   

       strony postępowania zgodnie z art. 49 k. p. a.     

3. a/a                                                                                        

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2222