KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZALEWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY Główny Księgowy

 

                                                                           KIEROWNIK

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZALEWIE

OGŁASZA  NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

 

Główny Księgowy

 

 

 

1. Wymagania obowiązkowe:

a) obywatelstwo polskie,

b) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym

    stanowisku, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

    (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 157)

c) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

d) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

e) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

f) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

g) doświadczenie na stanowisku pracy w księgowości,

h) dobra znajomość  przepisów z zakresu rachunkowości  i podatku VAT,

i) znajomość  komputerowych programów  finansowo – księgowych,

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) obsługa komputera,

b) kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole,

c) samodyscyplina,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie pełnej ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem zakładu w świetle przepisów prawno-księgowych,

c) przygotowywanie planów ekonomiczno-finansowych,

d) sporządzanie deklaracji podatkowych, deklaracji PFRON, fundusz socjalny, ewidencja środków trwałych,

e) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

f) sporządzanie sprawozdań finansowych,

g) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 

4. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys CV,

b)      kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,

c)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje,

d)      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

e)      podpisane pisemne oświadczenie, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych lub za przestępstwo karne skarbowe,

f)        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

 

5. Forma i termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zalewie lub pocztą na adres: ul. Targowa 3, 14-230 Zalewo w kopercie

z dopiskiem „Oferta na stanowisko Głównego Księgowego” w terminie do dnia 14 maja 2010 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczególnie CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą a dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Kierownika Zakładu.

 

7. Inne informacje:

           Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zalewie. www.zalewo.pl oraz na tablicy informacyjnej Zakładu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje: Kierownik ZGK, tel. /089/ 758-80-97. 

                                                                                                    Kierownik Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Zalewie

                                                                                                   Mirosław    Stańczyk

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

Zalewo, dnia 17.05.2010 r.

 

 

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

- nabór na stanowisko

Główny Księgowy

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu postępowania konkursowego zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Bożena Wroniak

Małdyty

 

 

Kierownik Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Zalewie

Mirosław Stańczyk

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2223