OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                                                                                              Zalewo, dnia 19 maja 2010r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

 

            o wydaniu w dniu 18 maja 2010 roku decyzji znak: OŚ – 7624/2/10  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65, obręb Dobrzyki,  gmina Zalewo.

 

Decyzja została wydana na wniosek Inwestora:  

Pani Iwony Fiedorowicz, zam. Rąbity 14, 14 – 230 Zalewo

 

Z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a także z opinią Państwowego Inspektora Sanitarnego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie, ul. Częstochowska 8,  w pokoju nr 10 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

§         zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zalewie www.zalewo.f117.pl

§         wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2253