KIEROWNIK MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZALEWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 1/4 etatu

 

 

KIEROWNIK MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZALEWIE OGŁASZA  NABÓR NA STANOWISKO PRACY

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w wymiarze 1/4 etatu

 

 

 

1. Wymagania obowiązkowe:

a) obywatelstwo polskie,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

d) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

e) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

f) spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe,

uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe

i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- ukończył średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

g) dobra znajomość  przepisów z zakresu rachunkowości  i podatku VAT,

h) znajomość  komputerowych programów  finansowo – księgowych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) obsługa komputera,

b) kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole,

c) samodyscyplina.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości instytucji kultury,

b) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych

z planem finansowym,

c) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

d) przygotowywanie planów ekonomiczno-finansowych,

e) sporządzanie sprawozdań finansowych.

 

4. Wymagane dokumenty:

a)             życiorys CV,

b)            list motywacyjny,

c)     kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,

d)     kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje,

e)   podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

f)   podpisane pisemne oświadczenie, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych lub za przestępstwo karne skarbowe.

 

5. Forma i termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Zalewie lub pocztą na adres: ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo w kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko Głównego Księgowego” w terminie do dnia 10 września 2010 r.

Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczególnie CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą a dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

  

6. Inne informacje:

           Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zalewie. www.zalewo.pl oraz na tablicy informacyjnej Biblioteki.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje: Kierownik MGBP, tel. 89 758-81-44.
 

                                                                                                    Kierownik Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie

                                                                                                   Edyta Subotowicz

 

 

 

 

 

Zalewo, dnia 24.09.2010r.

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

 

- nabór na stanowisko

Główny księgowy w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Zalewie

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu postępowania konkursowego nie została zakwalifikowana żadna osoba, ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta, która nie spełniała wymagań formalnych.

 

 

 

                                                     Edyta Subotowicz

                                                                        Kierownik MGBP w Zalewie

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2302