OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postepowania odnośnie wydania decyzji środowiskowej.

 

Zalewo, dnia 16 sierpnia 2010 r.

 

 

 

 

               OBWIESZCZENIE           Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),   w związku z art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku  Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

 

Burmistrz Zalewa

 

podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że w dniu 10 sierpnia 2010 roku  na wniosek Inwestora:   Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Rudnie, gm. Ostróda,  ul. Stępowskiego 10, 14 – 100 Ostróda  zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji przeładunkowej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo  w ramach przedsięwzięcia: Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap” na działce       o numerze ewidencyjnym: 3/28 o powierzchni 1,18 ha położonej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo.

W związku z powyższym informuję, że w trybie art. 10 § 1 k.p.a. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Zalewie,                    ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo (pok. 10) w godzinach urzędowania w ciągu 7 dni od dnia doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Otrzymują:

  1. Inwestor  
  2. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie
  3. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie
  4. Sołtys wsi Półwieś – celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń
  5. a/a

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2622