OBWIESZCZENIE Burmistrza Zalewa o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Zalewa

 

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko

                Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku                  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz  art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 23 sierpnia 2010 roku zostało wydane Postanowienie, znak: OŚ – 7624/5-3/10  w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku) na części działek Nr 56 i Nr 58/2, obręb Półwieś, gmina Zalewo, województwo warmińsko – mazurskie.

Niniejsze postanowienie zostało wydane w związku z prowadzonym postępowaniem                       w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Postępowanie toczy się na wniosek  inwestora:                                                                                       Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o,  ul. 29 stycznia 16, 14 – 230 Zalewo  

          

 Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie, ul. Częstochowska 8, pokój nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Otrzymują:

  1. Inwestor  
  2. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie
  3. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie
  4. Sołtys wsi Półwieś – celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń
  5. a/a

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2627