OBWIESZCZENIE Burmistrza Zalewa o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Zalewa

 

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko

                Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz  art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

że w dniu 9 września 2010 roku zostało wydane Postanowienie, znak: OŚ – 7624/6/10   o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu   o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji przeładunkowej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo w ramach przedsięwzięcia: Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” – II etap” na działce o numerze ewidencyjnym: 3/28   o powierzchni 1,18 ha położonej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo.

Niniejsze postanowienie zostało wydane w związku z prowadzonym postępowaniem                       w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Postępowanie toczy się na wniosek  inwestora:   Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Rudnie, gm. Ostróda,  ul. Stępowskiego 10, 14 – 100 Ostróda

           Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Zalewie, ul. Częstochowska 8, pokój nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Otrzymują:

  1. Inwestor  
  2. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie
  3. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie
  4. Sołtys wsi Półwieś – celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń
  5. a/a

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2649