BURMISTRZ ZALEWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE d/s inwestycji i rolnictwa

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 14/10

Burmistrza Zalewa

z dnia 15 Lipca 2010

 

BURMISTRZ ZALEWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

d/s inwestycji i rolnictwa

1. Wymagania obowiązkowe:

 

a)       obywatelstwo polskie,

b)       wykształcenie wyższe ( rolnicze albo administracyjne) lub  średnie   

        z posiadanym stażem pracy w administracji .

c)     umiejętność czytania map

d)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni     

        praw  publicznych,

e)       posiadanie stanu zdrowia pozwalające na zatrudnienie na

        określonym   stanowisku,

f)       nie karalność za przestępstwo popełnione umyślnie,

g)        nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu,  

        przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności   

        instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko      

        wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

h)       nieposzlakowana opinia,

    i)      umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy)

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a)     kreatywność, komunikatywność, umiejętność organizacji na  

       stanowisku pracy,

b)      samodyscyplina i odpowiedzialność

c)      umiejętność pracy w zespole

d)    prawo jazdy kat. B

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i melioracją gruntów komunalnych;       

b. sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa, rolnictwa i leśnictwa;

c.  współpraca z instytucjami związanymi z rolnictwem;

d. współpraca z projektantami;

e. współudział w przygotowaniu przetargów inwestycyjnych;

f.  przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty podziału       

    nieruchomości;  

g. prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasobów mienia  

    komunalnego;    

 h.  prowadzenie spraw związanych ze scaleniem, wymianą i rozgraniczeniem   

      gruntów.

 

 

4. Wymagane dokumenty:

 

1.      życiorys CV,

2.      kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,

3.      oryginał kwestionariusza osobowego,

4.      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje,

5.      zaświadczenie o niekaralności

6.      podpisane pisemne oświadczenie, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych lub za przestępstwo karne skarbowe,

7.      zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

5. Forma i termin składania ofert

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie lub pocztą na adres: ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo w kopercie z dopiskiem „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze d/s inwestycji i rolnictwa” w terminie do dnia 2 października 2010r.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczególnie CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą a dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Zalewa.

 

 

6.Inne  informacje:


           Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zalewie. www.zalewo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje: tel. 089 7588377 wew.24


 

                                                                                                    Burmistrz Zalewa

                                                                                                                   Irena Piechota

 

 

 

Zalewo, dnia 7 października 2010

 

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

-nabór na stanowisko

ds. inwestycji i rolnictwa

 

 

         Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu postępowania konkursowego zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1. 

Bobkowski Tomasz

Morąg

2.

Kiedos Radosław

Zalewo

3.

Kopczyńska Monika

Janiki Wielkie

4.

Łąka Rafał

Dobrzyki

5.

Łukaszewski Tomasz

Włocławek

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

 

d/s inwestycji i rolnictwa

 

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy 

zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 

z 2008r. nr 223, poz 1458 z późn. zmianami) został wybrany kandydat, na w/w stanowisko

 

 

Uzasadnienie:

 

Pan Tomasz Bobkowski, który spełnił formalne wymogi stawiane w ogłoszeniu o naborze,  po 

rozmowie kwalifikacyjnej wykazał się najlepszą  znajomością zagadnień z zakresu ogólnej 

wiedzy na temat samorządu terytorialnego, znajomości Kpa i przepisów z dziedziny rolnictwa, 

inwestycji oraz umiejętności czytania map. W związku z powyższym spełnił oczekiwania komisji 

odnośnie osoby mającej pełnić tę funkcję.

 

 

 

                          Burmistrz Zalewa

 

                          Irena Piechota

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2656